+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)

فهرست مقالات (در دست انتشار)

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی