+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
راهنمای نویسنده

-  برای استفاده بهينه از اين سامانه از مرورگرهای firefox و يا  chrome استفاده نماييد.

- در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشيد که مقاله برای مجله پژوهشنامه  ارسال شود.

- در صورتی که مقاله به هر دليل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال نماييد و به عنوان يک مقاله جديد در سيستم ثبت ننماييد.

گفتنی است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط مجله برای نويسنده وجود دارد و در صورتي که نويسنده اصلاحات را انجام ندهد مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

- کليه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذيرش و يا عدم پذيرش از طريق سامانه انجام خواهد شد. بنابراين به درخواست­های مربوط به ارسال نامه پذيرش از طريق ايميل پاسخ داده نمی­شود.

 در نگارش مقاله رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- مقاله به‌ترتیب، شاملِ چکیده (بین 100 تا 250 کلمه)، کلیدواژه‌ها (4 تا 6 کلمه)، مقدمه، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد.

ب- رسم‌الخط مجله، براساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (آخرین ویرایش) است. دقت شود که  ترکیباتی چون «خانة علی» به صورت «خانه ی علی» نوشته نشود.

ج- مقاله با قلم 13 بی میترا و با رعایت فاصله و نیم‌فاصله تایپ شود.

د- شماره­گذاری عناوین اصلی و فرعی الزامی است. برای این کار شماره­های اصلی در سمت راست و شماره­های فرعی در سمت چپ قرار میگیرند و با خط قاصله از یکدیگر جدا می­شوند. شماره و عنوان با نقطه از یکدیگر جدا می­شوند. (مثلاً برای عنوان اصلی شمارة 3، زیر عنوان­ها با شماره­های 3-1. یا 3-2. یا 3-2-1. و ... نوشته می­شوند.)

ه- منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). نام کتاب (حروف مورّب). نام و نام‌خانوادگی مصصحح یا مترجم. جلد. محل نشر: ناشر.

مقاله منتشرشده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورّب). دوره (شماره نشریه)، شماره صفحات.

مقاله ترجمه‌شده در نشریه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورّب). دوره (شماره نشریه). شماره صفحات.

پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب). دوره. تاریخ مراجعه به سایتت.

و- ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه/ صفحات‌) نوشته شود.

ز- معادل لاتین اصطلاحات تخصصی به همراه توضیحات اضافی، در پایان متن و در بخش پی­نوشت­ها آورده شود.

ح- مجله از پذیرش مقاله‌هایی با بیش از 7000 کلمه معذور است.

 

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي