+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
پایگاه‌های نمایه‌کننده

خالی

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي