+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
تماس با ما

آدرس مجله:

شهركرد، دانشگاه شهركرد، دانشکده کشاورزی، دفتر مجلات علمی، دفتر مجله پژوهش‌هاي مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي

صندوق پستي: 115    كد پستي: 34141-88186    

پست الکترونيک مجله: 

jrmam@journals.sku.ac.ir     

تلفن: 

مستقیم: 32321669-038

داخلی: 2561

نمابر :

        038-32321669

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي