+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
راهنمای نویسنده

-     برای دريافت فايل راهنمای تهيه مقالات به قسمت فایلها و فرمها مراجعه فرمایید.

- برای استفاده بهينه از اين سامانه از مرورگرهای firefox و يا chrome استفاده نماييد.

- در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشيد که مقاله برای مجله پژوهش‌هاي مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي ارسال شود. در اين مورد توجه به دو نکته زير ضروری است:

    1 - در اولين Tab ارسال مقاله عنوان نشريه حتما پژوهش‌هاي مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي باشد در غير اينصورت عنوان نشريه به نشريه پژوهش‌هاي مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي تغيير دهيد.

    2- در آخرين Tab قبل از ارسال مقاله توجه نماييد که مقاله برای مجله  پژوهش‌هاي مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي ارسال می شود در غير اينصورت بايد در Tab اول عنوان نشريه را تغيير دهيد.

-   در مرحله اول فقط فايل مقاله را به عنوان فايل اصلی پيوست نماييد، فايل اصلی مقاله بايد فاقد اطلاعات شخصی نويسنده باشد برای حذف اطلاعات شخصی به فايل راهنمای حذف اطلاعات شخصی از فايل ورد مقاله (Remove information.pdf ) مراجعه نماييد.فايل اصلی بايد شامل شکلها و جداول باشد. لازم نيست شکل ها و جداول به صورت فايل جداگانه پيوست شود.

- در صورتی که مقاله به هر دليل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال نماييد  و  به عنوان يک مقاله جديد در سيستم ثبت ننماييد.

قابل ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط مجله برای نويسنده وجود دارد و در صورتيکه نويسنده اصلاحات را انجام ندهد مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي