+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
معرفی نشریه

يکي از مهمترین وظايف دانشگاه، انتشار آخرين دستاوردها و يافته هاي علمي و تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف در سراسر کشور مي‌باشد. لذا با حمايت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه شهركرد و پيگيريهاي انجام شده، مجوز انتشار مجله علوم، صنایع و فناوری کشاورزی طي ابلاغيه شماره 6620/91 مورخ 06/03/1391 از سوي وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر گرديده است.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي