+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
تماس با ما

آدرس مجله:

شهركرد، دانشگاه شهركرد، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله گياه زراعي و تنش‌هاي محيطي

صندوق پستي: 115    كد پستي: 34141-88186  

پست الکترونيک:

jces@journals.sku.ac.ir

تلفن

038-32324401-7          داخلی 2561

مستقيم: 32321669-038

نمابر :

        038-32324430

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی