+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
راهنمای نویسنده

- برای دريافت فايل راهنمای تهيه مقالات به بخش فايل‌ها مراجعه نماييد.

- برای استفاده بهينه از اين سامانه از مرورگرهای firefox و يا chrome استفاده نماييد.

- در ارسال مقاله حتماً توجه داشته باشيد که مقاله برای مجله گیاه زراعی و تنشهای محیطی ارسال شود. در اين مورد توجه به دو نکته زير ضروری است:

    1 - در اولين Tab ارسال مقاله عنوان نشريه حتما گیاه زراعی و تنش‌‌های محیطی باشد در غير اينصورت، عنوان نشريه را به نشريه گیاه زراعی و تنش‌های محیطی تغيير دهيد.

    2- در آخرين Tab قبل از ارسال مقاله توجه نماييد که مقاله برای مجله گیاه زراعی و تنش‌های محیطی ارسال می‌شود، در غير اين صورت بايد در Tab اول عنوان نشريه را تغيير دهيد.

- در مرحله اول فقط فايل مقاله را به عنوان فايل اصلی پيوست نماييد، فايل اصلی بايد شامل شکل‌ها و جداول باشد. لازم نيست شکل‌ها و جداول به صورت فايل جداگانه پيوست شود.

- فايل اصلی مقاله بايد فاقد اطلاعات شخصی نويسنده باشد. برای حذف اطلاعات شخصی به فايل راهنما مراجعه نماييد.

- در صورتی که مقاله به هر دليل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال نماييد و به عنوان يک مقاله جديد در سيستم ثبت ننماييد.

قابل ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط مجله برای نويسنده وجود دارد و در صورتيکه نويسنده اصلاحات را انجام ندهد مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

- کليه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذيرش و يا عدم پذيرش از طريق سامانه انجام خواهد شد. بنابراين به درخواست‌های مربوط به ارسال نامه پذيرش از طريق ايميل ترتیب اثر داده نمی‌شود.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی