آخرین شماره‌ها

+ - پژوهش آب ايران
+ - نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
+ - بیماری های مشترك انسان و دام
+ - پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
+ - پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
مرور بر اساس طبقه بندی
‏۱۳۹۴/۰۱/۱۶

کسب رتبه برتر نشريات علمی پژوهشی دانشگاه شهرکرد

مطابق با ارزیابی انجام شده توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو نشريه علمی - پژوهشی پژوهش آب ايران و علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران موفق به کسب رتبه برتر (رتبه A) گردیدند.
http://journals.msrt.ir/?list&pub=31