+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
پژوهش آب ايران
‏۱۳۹۴/۰۹/۱۷

لزوم انجام اصلاحات به طور کامل

متأسفانه اخیراً مشاهده شده است که برخی از نویسندگان اصلاحات ارسالی را به طور کامل انجام نداده و مقاله را ناقص به دفتر مجله باز می گردانند و یا در نوشتن چکیده مبسوط حد پایین تعداد کلمات را رعایت نمی کنند. این مسئله فرایند چاپ مقالات را با مشکل مواجه کرده و سبب تأخیر در چاپ نهایی مجله شده است. از این رو به اطلاع این دسته از نویسندگان می رساند که در صورت مشاهده موارد مشابه، مقاله مزبور از اولویت چاپ خارج خواهد شد و اولویت آن به شماره های بعدی منتقل می شود. در اولین گام از این دستور العمل، مقاله های زیر از اولویت چاپ در شماره پاییز سال جاری خارج شده و به سال آینده منتقل شده اند:

IWRJ-201302-677
IWRJ-201307-892
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی