+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
‏۱۳۹۵/۱۱/۲۰

نمایه سازی مجله در Google Scholar

به اطلاع میرساند که از این پس این مجله در پایگاه Google Scholar نیز نمایه میشود. بدین ترتیب مجله در پایگاههای زیر نمایه میشود:
ISC
SID
Magiran
Google Scholar
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي