+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
گياه زراعی و تنشهای محيطی
‏۱۳۹۵/۰۹/۰۱

انتشار جلد اول مجله گیاه زراعی و تنشهای محیطی

انتشار جلد اول مجله گیاه زراعی و تنشهای محیطی
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی