+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
اشتراک نشریه
رایانامه (ایمیل) شما :
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی