+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی

 

دریافت رتبه علمی-پژوهشی

 

بنابر اعلام مديركل دفتر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نشريه تخصصي پژوهش‌هاي مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي به صاحب امتيازي  دانشگاه شهركرد طي نامه شماره 2659/18/3 مورخ 16/01/1395 اعتبار علمي- پژوهشي دريافت نمود.

---------------------------------------------------------

مجله در پایگاههای زیر نمایه میشود:

Scholar  و      و     

شماره جاری (دوره: ۷، شماره: ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷)

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي