+ - دوره ۱۱ ‏()
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
فرم‌ها و فایل‌ها: پژوهش آب ايران
نام فایلتوضیح فایل
form6.pdf فرم 6
page 1.jpg صفحه اول ارسال مقاله
name.JPG اضافه نمودن اسامی
Review process.jpg فرآیند داوری
Exceptions for extended abstract.pdf موارد استثناء برای چکیده مبسوط انگلیسی
inforemove.pdf حذف اطلاعات شخصی از فايل وورد
Iwrj format.pdf فرمت اولیه ارسال مقالات
final format.docx فرمت نهایی
Payment Method.pdf دستورالعمل پرداخت
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر منوچهر حيدرپور
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی