+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
فرم‌ها و فایل‌ها: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
نام فایلتوضیح فایل
فایل مشخصات نویسندگان.docx فایل مشخصات نویسندگان
Remove information.pdf حذف اطلاعات شخصی از فايل ورد مقاله
Review process.jpg فرایند داوری
راهنمای تهیه مقالات.doc راهنمای تهیه مقالات
Template.doc نمونه مقاله
تعهدنامه ارسال مقاله.doc تعهدنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي