+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
فرم‌ها و فایل‌ها: گياه زراعی و تنشهای محيطی
نام فایلتوضیح فایل
Announcement1 JCES-1.docx فراخوان مقاله
JCES+format.docx راهنماي نويسندگان (فرمت اوليه)
Final+format+JCES.docx فرمت نهایی
Review+process2.JPG فرآيند داوري
name.JPG اضافه نمودن اسامي
inforemove.pdf حذف اطلاعات شخص از فايل word
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی