+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
هیأت تحریریه - پژوهش آب ايران
دکتر  حسين صمدی بروجنی
دکتر حسين صمدی بروجنی
مدیر مسئول
عضو هيئت تحريريه

دانشگاه شهرکرد، دکترای سازه های آبی، دانشيار
 
تلفن 038-32324401
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~samadi
ایمیل samadi153@yahoo.com
دکتر سید حسن طباطبائی
دکتر سید حسن طباطبائی
سردبير
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب
دانشیار
 
تلفن 038-32324401(2444)
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~tabat...
ایمیل tabatabaei@agr.sku.ac.ir
استاد منوچهر حیدرپور
استاد منوچهر حیدرپور
 
عضو هيئت تحريريه

دانشگاه صنعتي اصفهان، دکترای هيدروليک، استاد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://heidarpour.iut.ac.ir/
ایمیل heidar@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
دکتر محمدعلی نصراصفهانی
مدير داخلي
دانشگاه شهرکرد، دکترای هواشناسی، استاديار
 
تلفن 038-32324401(2445)
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~nasre...
ایمیل mnasr@agr.sku.ac.ir
استاد سيد سعيد اسلاميان
استاد سيد سعيد اسلاميان
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه صنعتي اصفهان، دکترای هيدرولوژي، دانشيار
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://eslamian.iut.ac.ir/
ایمیل saeid@cc.iut.ac.ir
استاد شايان شامحمدی
استاد شايان شامحمدی
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد، دکترای کيفيت آب
دانشيار
 
تلفن 038-32324401
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~Shamo...
ایمیل zaman241@gmail.com
دکتر محمد شايان نژاد
دکتر محمد شايان نژاد
 
عضو هيئت تحريريه

دانشگاه صنعتي اصفهان، دکتري آبياري و زهکشي، دانشيار
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل shayannejad@yahoo.com
استاد محمود شفاعي بجستان
استاد محمود شفاعي بجستان
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهيد چمران اهواز، دکترای عمران آب
استاد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://rms.scu.ac.ir/Public...
ایمیل m_shafai@yahoo.com
استاد علي اکبر صالحي نيشابوري
استاد علي اکبر صالحي نيشابوري
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه تربيت مدرس، دکترای هيدروليک
استاد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.modares.ac.ir/Sc...
ایمیل salehi@modares.ac.ir
دکتر حسين صمدي
دکتر حسين صمدي
 
عضو هيئت تحريريه

دانشگاه شهرکرد، دکتري سازه‌هاي آبي، دانشيار
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل samadi153@yahoo.com
استاد فریبرز عباسی
استاد فریبرز عباسی
 
عضو هيات تحريريه

مؤسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی، دکترای آبياری و زهکشی
استاد
 
تلفن 026-32706101 شماره تماس
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.aeri.ir/WebGener...
ایمیل F.abbasi@aeri.ir
دکتر روح الله فتاحي
دکتر روح الله فتاحي
 
عضو هيئت تحريريه

دانشگاه شهرکرد، دکتري هيدروليک، استاديار
 
تلفن 038-32324401
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~fattahi
ایمیل fatahi2@yahoo.com
دکتر  بهزاد قربانی
دکتر بهزاد قربانی
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد، دکترای هيدروليک
دانشيار
 
تلفن 038-32324401
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل behg1955@yahoo.com
دکتر  سيد فرهاد موسوي
دکتر سيد فرهاد موسوي
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه صنعتي اصفهان، دکترای منابع آب
استاد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://mousavi.iut.ac.ir/
ایمیل mousavi@cc.iut.ac.ir
خانم  صفورا رئیسی
خانم صفورا رئیسی
کارشناس
دانشگاه شهرکرد- دفتر مجلات علمی دانشگاه
 
تلفن 038-32324401(2561)
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل iwrj@journals.sku.ac.ir
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی