+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
هیأت تحریریه - نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
مدیر مسئول
دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل- دانشیار
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل shams-n@vet.sku.ac.ir
دکتر حمدالله مشتاقی بروجنی
دکتر حمدالله مشتاقی بروجنی
سردبير
دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی دکترای تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی- دانشیار
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل moshtaghi@vet. sku.ac.ir; hmoshtaghi@yahoo.com
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری
مدير داخلي
دانشگاه شهرکرد، پژوهشکده فناوری جنین دام، دکترای تخصصی فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل hassan_nzr@yahoo.com
دکتر محمود امین لاری
دکتر محمود امین لاری
 
استاد دانشگاه شیراز
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل aminlari@shirazu.ac.ir
دکتر محمدعلی راد
دکتر محمدعلی راد
 
استاد دانشگاه تهران
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل marad@ut.ac.ir
دکتر محمد ربانی
دکتر محمد ربانی
 
دانشیار دانشگاه اصفهان
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل m.rabbani@biol.ui.ac.ir
دکتر عبدالکریم زمانی مقدم
دکتر عبدالکریم زمانی مقدم
 
دانشیار دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل azamani2@yahoo.com
دکتر ابوالفضل شیرازی
دکتر ابوالفضل شیرازی
 
استاد دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل shiraziabbas@yahoo.com
دکتر غلامعلی کجوری
دکتر غلامعلی کجوری
 
استاد دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل kojouri@vet.sku.ac.ir
دکتر ایرج کریمی
دکتر ایرج کریمی
 
دانشیار دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل karimi-i@vet.sku.ac.ir
دکتر محمدرضا محزونیه
دکتر محمدرضا محزونیه
 
استاد دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل mahzoon2@yahoo.com
دکتر احمدرضا محمدنیا
دکتر احمدرضا محمدنیا
 
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل mohamadnia@um.ac.ir
دکتر حمدالله مشتاقی
دکتر حمدالله مشتاقی
 
دانشیار دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل hmoshtaghi@yahoo.com
دکتر محسن ملکی
دکتر محسن ملکی
 
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل maleki@um.ac.ir
دکتر سعید نظیفی
دکتر سعید نظیفی
 
استاد دانشگاه شیراز
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل nazifi@shirazu.ac.ir
آقاي سعيد كيانپور قهفرخي
آقاي سعيد كيانپور قهفرخي
کارشناس
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
مسوول نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل saeedkian71@yahoo.com; ijvcs@journals.sku.ac.ir
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری