+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
هیأت تحریریه - جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام
دکتر سید رسول موسوی حاجی
دکتر سید رسول موسوی حاجی
سردبير
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +981135302701
فکس
موبایل
آدرس سایت http://umz.ac.ir/CV/staff_p...
ایمیل seyyed_rasool@yahoo.com
دکتر  محمود حیدریان
دکتر محمود حیدریان
مدير داخلي
عضو هیات تحریریه،
استادیار،
دانشگاه شهرکرد،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +983832324401
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~Heyda...
ایمیل heydarianm@lit.sku.ac.ir
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه تربیت مدرس،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +982182884661
فکس +982182884661
موبایل
آدرس سایت http://www.modares.ac.ir/Sc...
ایمیل m_mousavi@modares.ac.ir
دکتر جواد نیستانی
دکتر جواد نیستانی
 
عضو هیأت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه تربیت مدرس،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +982182883631
فکس +982182883617
موبایل
آدرس سایت http://www.modares.ac.ir/Sc...
ایمیل jneyestani@modares.ac.ir
دکتر  محمد مهدی توسلی
دکتر محمد مهدی توسلی
 
عضو هیأت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه زاهدان،
دکترای تاریخ فرهنگ هند و باستان شناسي
 
تلفن +985431132947
فکس
موبایل +985433440085
آدرس سایت http://astaff.usb.ac.ir/Def...
ایمیل tavasoli54@yahoo.com
دکتر حسن فاضلی نشلی
دکتر حسن فاضلی نشلی
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه تهران،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +982161112561
فکس
موبایل
آدرس سایت https://rtis.ut.ac.ir/cv/hf...
ایمیل hfazelin@ut.ac.ir
 دکتر  محمد ابراهیم زارعی
دکتر محمد ابراهیم زارعی
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +988114229050
فکس
موبایل
آدرس سایت profs.basu.ac.ir/m-zarei/
ایمیل me-zarei@basu.ac.ir
دکتر علیرضا خسروزاده
دکتر علیرضا خسروزاده
 
عضو هیئت تحریریه،
استادیار،
دانشگاه شهرکرد،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +983832324401
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~khosr...
ایمیل akhosrowzadeh@yahoo.com
دکتر رضا مهرآفرین
دکتر رضا مهرآفرین
 
عضو هیئت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه مازندران،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +981135302701
فکس
موبایل
آدرس سایت http://umz.ac.ir/CV/staff_p...
ایمیل mehrafarin_reza@yahoo.com
دکتر کاظم ملازاده
دکتر کاظم ملازاده
 
عضو هیأت تحریریه،
دانشیار،
دانشگاه بوعلی سینا،
دکترای باستان شناسی
 
تلفن +988114229050
فکس
موبایل
آدرس سایت http://profs.basu.ac.ir/mol...
ایمیل mollazadeh@basu.ac.ir
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان