+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
هیأت تحریریه - پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
دکتر مسعود فروزنده
دکتر مسعود فروزنده
مدیر مسئول
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر جهانگیر صفری
دکتر جهانگیر صفری
سردبير
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر تقی پورنامداریان
دکتر تقی پورنامداریان
 
استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر قهرمان شیری
دکتر قهرمان شیری
 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر  مهدی شریفیان
دکتر مهدی شریفیان
 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر سید کاظم موسوی
دکتر سید کاظم موسوی
 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر ناصر نیکوبخت
دکتر ناصر نیکوبخت
 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر منوچهر اکبری
دکتر منوچهر اکبری
 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر محسن ذوالفقاری
دکتر محسن ذوالفقاری
 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر علی تسلیمی
دکتر علی تسلیمی
 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
دکتر علیرضا محمدی
دکتر علیرضا محمدی
مدير داخلي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي