+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
هیأت تحریریه - پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
دکتر  سيد حسن طباطبائی
دکتر سيد حسن طباطبائی
مدیر مسئول
دانشیار - دانشگاه شهرکرد دکترای مهندسی آب
 
تلفن 038-32320372 (2444)
فکس
موبایل
آدرس سایت /page/page-frame.html?pageI...
ایمیل tabatabaei@agr.sku.ac.ir
دکتر رحیم ابراهیمی
دکتر رحیم ابراهیمی
سردبير
استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل rahim.ebrahimi@gmail.com
دکتر علی ملکی
دکتر علی ملکی
مدير داخلي
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم - دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت https://www.sku.ac.ir/~Maleki
ایمیل maleki.ali2000@gmail.com
دکتر رحیم ابراهیمی
دکتر رحیم ابراهیمی
 
استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل rahim.ebrahimi@gmail.com
دکتر محمود امید
دکتر محمود امید
 
استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل omid@ut.ac.ir
دکتر عبدالعباس جعفری
دکتر عبدالعباس جعفری
 
دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
 
تلفن +987136138370
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل ajafari@shirazu.ac.ir
دکتر سجاد رستمی
دکتر سجاد رستمی
 
دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~Rostami
ایمیل rostami.sajad@yahoo.com
دکتر یوسف عباسپور گیلانده
دکتر یوسف عباسپور گیلانده
 
استاد- گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه محقق اردبیلی
 
تلفن +98-45-33257646
فکس +98-45-33510135
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل abbaspour@uma.ac.ir
دکتر داود قنبریان
دکتر داود قنبریان
 
دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل dghanbarian@yahoo.com
دکتر حسین مبلی
دکتر حسین مبلی
 
استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل hmobli@ut.ac.ir
دکتر علی ملکی
دکتر علی ملکی
 
دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل maleki.ali2000@gmail.com
دکتر عباس همت
دکتر عباس همت
 
استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه صنعتی اصفهان
 
تلفن
فکس
موبایل
آدرس سایت http://journals.sku.ac.ir/p...
ایمیل ahemmat@cc.iut.ac.ir
خانم سمیه قلعه
خانم سمیه قلعه
کارشناس
affiliation
 
تلفن 03814420370-2- داخلی 2561
فکس
موبایل
آدرس سایت
ایمیل jrmam@journals.sku.ac.ir
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي