+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
هیأت تحریریه - گياه زراعی و تنشهای محيطی
دکتر مجید اولیاء
دکتر مجید اولیاء
مدیر مسئول
دانشگاه شهرکرد،عضو هیات علمی، دکترای نماتد شناسی، دانشیار
 
تلفن 038-32324428
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل olia100@yahoo.com
دکتر بهروز شیران
دکتر بهروز شیران
سردبير
دانشگاه شهرکرد، عضو هیات علمی، دکترای بیوتکنولوژی، استاد
 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2415
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل beshiran45@gmail.com
دکتر محمد رفیعی الحسینی
دکتر محمد رفیعی الحسینی
مدير داخلي
دانشگاه شهرکرد،عضو هیات علمی،دکترای زراعت،استاديار
 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2564
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل m_rafiee_1999@yahoo.com
دکتر علی تدین
دکتر علی تدین
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد، عضو هیات علمی، دکترای زراعت (علفهای هرز)،دانشيار
 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2428
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل tadayyon@agr.sku.ac.ir
دکتر محمود رضا تدین
دکتر محمود رضا تدین
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد، عضو هیات علمی، دکترای زراعت (فیزیولوزی گیاهان زراعی)،دانشيار
 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2441
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل mrtadayon@yahoo.com
دکتر جمشید رزمجو
دکتر جمشید رزمجو
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو هیات علمی، دکترای زراعت،استاد
 
تلفن 0311-3913455
فکس 0311-3912254
موبایل
آدرس سایت http://razmjoo.iut.ac.ir/fa
ایمیل krazmjoo@cc.iut.ac.ir
دکتر مجید عزیزی آرانی
دکتر مجید عزیزی آرانی
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی، دکترای باغبانی (گیاهان دارویی)،استاد
 
تلفن 0511-8795618-20
فکس 0511-8787430
موبایل
آدرس سایت http://azizi.profcms.um.ac.ir/
ایمیل azizi_majid@yahoo.com
دکتر سیف اله فلاح
دکتر سیف اله فلاح
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد،عضو هیات علمی،دکترای زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی)،استاد

 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2497
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل falah1357@yahoo.com
دکتر عبدالرضا کاظمینی
دکتر عبدالرضا کاظمینی
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شیراز،دانشکده کشاورزی،دکترای زراعت،دانشيار
 
تلفن 0711-2286134
فکس 0711-2286134
موبایل
آدرس سایت http://sess.shirazu.ac.ir/s...
ایمیل kazemeini22@gmail.com
دکتر ناصر مجنون حسینی
دکتر ناصر مجنون حسینی
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه تهران،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،دکترای زراعت،استاد
 
تلفن 026-32246074
فکس 026-32227605
موبایل
آدرس سایت http://utcan.ut.ac.ir/acade...
ایمیل mhoseini@ut.ac.ir
دکتر عبدالرحمان محمد خانی
دکتر عبدالرحمان محمد خانی
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد،عضو هیات علمی،دکترای باغبانی (فیزیولوژی میوه)،دانشيار
 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2501
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل mkhani7@yahoo.com
دکتر مجید نبی پور
دکتر مجید نبی پور
 
عضو هيات تحريريه

دانشگله شهید چمران اهواز،عضو هیات علمی،دکترای زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)،استاد
 
تلفن 0611-3738212
فکس 0611-3330079
موبایل
آدرس سایت http://portal.scu.ac.ir/Hom...
ایمیل m.nabipour@Scu.ac.ir
دکتر سعد اله هوشمند
دکتر سعد اله هوشمند
 
عضو هيات تحريريه

دانشگاه شهرکرد،عضو هیات علمی،دکترای اصلاح نباتات (ژنتیک و بیومتری)،استاد
 
تلفن 038-32324401-6 داخلي 2427
فکس 038-32324428
موبایل
آدرس سایت http://80.191.183.16/fa/aca...
ایمیل s_hoshmand@yahoo.com
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر بهروز شیران
مدیر داخلی:
دکتر محمد رفیعی الحسینی