+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۲)
بیماری های مشترك انسان و دام
عنوان شماره: پاييز و زمستان 1393 تاریخ انتشار: ‏دی ۱۳۹۶
دوره: ۲ شماره: ۲
نوع: عادی نشریه: بیماری های مشترك انسان و دام

فهرست مقالات

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر خداداد پيرعلی
سردبیر:
دکتر مرتضی حسینی نژاد
مدیر داخلی:
دکتر فرزانه حسيني