+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام
عنوان شماره: دو فصلنامه تاریخ انتشار: ‏اسفند ۱۳۹۵
دوره: ۱ شماره: ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ (۲)
نوع: عادی نشریه: جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام

فهرست مقالات

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
اعضاي هيات تحريريه: دكتر سيد مهدي موسوي كوهپر، دكتر جواد نيستاني، دكتر محمد مهدي توسلي، دكتر حسن فاضلي نشلي، دكتر محمد ابراهيم زارعي، دكتر سيد رسول موسوي حاجي، دكتر رضا مهرآفرين، دكتر كاظم ملازاده، دكتر عليرضا خسروزاده
سردبیر:
دکتر سيد رسول موسوي حاجي
مدیر داخلی:
دکتر محمود حیدریان