+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
عنوان شماره: تاریخ انتشار: ‏خرداد ۱۳۹۵
دوره: ۱ شماره: ۱
نوع: عادی نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

فهرست مقالات

عنوان مقاله : مرگ¬اندیشی و صور خیال در شعر فروغ
نویسندگان مقاله : حسن حیدری
کلیدواژه‌ها : مرگ ، فروغ ، استعاره. ، تشبیه
چکیده ‏9 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي