+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
عنوان شماره: پاییز و زمستان 95 تاریخ انتشار: ‏تیر ۱۳۹۶
دوره: ۱ شماره: ۱
نوع: عادی نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

فهرست مقالات

عنوان مقاله : مرگ¬اندیشی و صور خیال در شعر فروغ
نویسندگان مقاله : حسن حیدری
کلیدواژه‌ها : فروغ ، استعاره. ، تشبیه ، مرگ
چکیده ‏571 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي