+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
عنوان شماره: تاریخ انتشار: ‏اسفند ۱۳۹۴
دوره: ۱ شماره: ۰ (پیش شماره) (۰)
نوع: عادی نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

فهرست مقالات

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي