+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در حوضه آبخيز طالقان
عنوان (انگلیسی): Estimation of snowmelt-runoff using SRM model in Taleghan watershed
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۳)
نویسنده: نوری، انیس ، وفاخواه، مهدی ، علوی پناه، سیدکاظم
کلیدواژه‌ها : رواناب ، ذوب برف ، تصوير MODIS ، مدل‌سازي.
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Snowmelt , SRM model , Snow cover area , Runoff , MODIS image
چکیده:

هدف از اين مطالعه ارزيابي مدل SRM در برآورد رواناب روزانه اندازه‌گيري شده در ايستگاه آب‌سنجي گلينک مي‌باشد. در اين پژوهش ورودي‌هاي مدل شامل متغيرهاي هيدرولوژي،‏ هواشناسي و وضعيت فيزيکي حوضه آبخيز محاسبه شد و 72 گذر از تصاوير ماهواره MODIS،‏ براي تعيين سطح پوشش برف استفاده شد و بعد از اعمال ورودي‌ها به مدل،‏ شبيه‌سازي رواناب انجام گرفت. مقايسه آب‌نمودها از طريق ضريب کارآيي نش- ساتکليف و درصد اختلاف حجم دبي انجام شد. مقادير ضريب کارآيي و درصد اختلاف حجم دبي در ايستگاه گلينک براي دوره واسنجي 95‎/0 و 07‎/2 درصد و براي دوره صحت‌سنجي 86‎/0 و 81‎/4 درصد محاسبه گرديد که نشان مي‌دهد مدل با کارآيي بالا و حداقل خطا رواناب حاصل از ذوب برف را برآورد نموده است.

چکیده (انگلیسی):

The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.

The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.
The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.
The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.
The purpose of this study was to evaluate the Snowmelt Runoff Model (SRM) to estimate of daily runoff at Galinak hydrometric station in Taleghan watershed, Iran. In this study, the input variables of the model such as hydrology and meteorology variables and physical condition of the catchment area were calculated and a total of 72 pass from satellite images of MODIS was used to determine the snow cover area. Comparison of measured and calculated hydrographs was carried out using the efficiency coefficient of Nash-Sutcliffe (R2) and difference of volume percent (Dv). The R2 and Dv values were found equal to 0.95 and 2.07 percent in the calibration period and equal to 0.86 and 4.81 percent in the validation period for Galinak hydrometric station. The results show that the model proved to be an excellent alternative, performing high-quality daily snowmelt runoff prediction.

فایل مقاله : [دریافت (449.1 kB)] ‏138 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی