+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
شبيه‌‌سازي هيدروگراف جريان در حوضه آبريز جنگ، با مدل هيدروگراف واحد لحظه‌اي گاماي معکوس و بررسي روش‌هاي تخمين پارامترها آن
عنوان (انگلیسی): Simulation flow hydrograph in Jonog catchment, with Inverse gamma’s instantaneous unit hydrograph and comparison of the methods for parameters of Inverse gamma model estimating
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۳)
نویسنده: کریمی، رضا ، اختری، علی ا.
کلیدواژه‌ها : روش گشتاورگيري ، مدل روسو. ، حوضه ، روش بهينه‌سازي ، آبريز جنگ ، مدل گاماي معكوس ، برآورد پارامترهاي و
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Inverse gamma model , Optimization method , Rosso model. , Moment method , Jonog watershed , N and K parameters estimation
چکیده:

تاکنون براي محاسبه هيدروگراف واحدلحظه‌اي ،‏ روابط مختلفي ارائه شده است. يکي از روش‌هاي محاسبه و پيش‌بيني سيلاب خروجي از حوضه،‏ استفاده از مفهوم مخازن متوالي است. گاماي معکوس يکي از توزيع‌هاي احتمالاتي است که به دو پارامتر و وابسته است و براي تخمين پارامترهاي آن روش‌هاي مختلفي وجود دارد. دقت تخمين پارامترهاي و در مدل گاماي معکوس،‏ در بهبود نتايج شبيه‌سازي جريان تأثير زيادي دارد. در اين مقاله براي برآورد پارامترهاي مدل گاماي معکوس از روش‌هاي گشتاورگيري،‏ روسو و بهينه‌سازي استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه استفاده از روش‌ بهينه‌سازي،‏ درمحاسبه پارامترهاي و بيشترين هماهنگي را با هيدروگراف‌هاي مشاهداتي دارد. روش‌هاي روسو و گشتاورگيري در مرتبه‌هاي بعدي قرار داردند. هر سه روش مذکور،‏ حجم سيلاب خروجي را با خطاي کمتر از 11 درصد،‏ محاسبه کرده‌اند. دبي اوج و زمان دبي اوج به‌ ترتيب با روش‌هاي بهينه‌سازي،‏ روسو و گشتاورگيري با دقت بالايي برآورد شده است. ولي روش گشتاورگيري در 5 رويداد بارندگي،‏ در محاسبه دبي اوج با مقدار مشاهداتي بيش از 50 درصد اختلاف دارد. بنابراين در حوضه آبخيز جنگ،‏ روش‌ بهينه‌سازي به عنوان روش مناسب در تعيين مقدار و در مدل گاماي معکوس معرفي مي‌شود.

چکیده (انگلیسی):

Several formulas have been proposed for the calculation of the Instantaneous Unit Hydrograph (IUH). The concept of series reservoirs is one of the methods to calculate and predict the flow Hydrograph in the catchment. Inverse gamma model is one of probability distributions, which depends on two parameters: n and k. And several formulas have existed for the estimation of the Inverse gamma’s instantaneous unit hydrograph. The accuracy of estimating the parameters n and k in Inverse gamma model directly affect simulation results. This study for the evaluating parameters of the Inverse gamma model used different methods such as moment, optimization and Rosso. The results showed that using optimization method in estimating parameters n, k had the most compatibility with the observed hydrographs. In all these methods, output runoff volume has been calculated with the error less than 11%. The optimization, Rosso and moment methods were successful in computing the time peak and the peak discharge. But in 5 rainfall event, the moment method, in computing the peak discharge has more than 50% of the difference with the observed value. Thus regionalization of Inverse gamma’s model parameters (n and k), by the mentioned methods, is advised for development and application of this hydrological model, in similar catchments.Several formulas have been proposed for the calculation of the Instantaneous Unit Hydrograph (IUH). The concept of series reservoirs is one of the methods to calculate and predict the flow Hydrograph in the catchment. Inverse gamma model is one of probability distributions, which depends on two parameters: n and k. And several formulas have existed for the estimation of the Inverse gamma’s instantaneous unit hydrograph. The accuracy of estimating the parameters n and k in Inverse gamma model directly affect simulation results. This study for the evaluating parameters of the Inverse gamma model used different methods such as moment, optimization and Rosso. The results showed that using optimization method in estimating parameters n, k had the most compatibility with the observed hydrographs. In all these methods, output runoff volume has been calculated with the error less than 11%. The optimization, Rosso and moment methods were successful in computing the time peak and the peak discharge. But in 5 rainfall event, the moment method, in computing the peak discharge has more than 50% of the difference with the observed value. Thus regionalization of Inverse gamma’s model parameters (n and k), by the mentioned methods, is advised for development and application of this hydrological model, in similar catchmentsSeveral formulas have been proposed for the calculation of the Instantaneous Unit Hydrograph (IUH). The concept of series reservoirs is one of the methods to calculate and predict the flow Hydrograph in the catchment. Inverse gamma model is one of probability distributions, which depends on two parameters: n and k. And several formulas have existed for the estimation of the Inverse gamma’s instantaneous unit hydrograph. The accuracy of estimating the parameters n and k in Inverse gamma model directly affect simulation results. This study for the evaluating parameters of the Inverse gamma model used different methods such as moment, optimization and Rosso. The results showed that using optimization method in estimating parameters n, k had the most compatibility with the observed hydrographs. In all these methods, output runoff volume has been calculated with the error less than 11%. The optimization, Rosso and moment methods were successful in computing the time peak and the peak discharge. But in 5 rainfall event, the moment method, in computing the peak discharge has more than 50% of the difference with the observed value. Thus regionalization of Inverse gamma’s model parameters (n and k), by the mentioned methods, is advised for development and application of this hydrological model, in similar catchments..Several formulas have been proposed for the calculation of the Instantaneous Unit Hydrograph (IUH). The concept of series reservoirs is one of the methods to calculate and predict the flow Hydrograph in the catchment. Inverse gamma model is one of probability distributions, which depends on two parameters: n and k. And several formulas have existed for the estimation of the Inverse gamma’s instantaneous unit hydrograph. The accuracy of estimating the parameters n and k in Inverse gamma model directly affect simulation results. This study for the evaluating parameters of the Inverse gamma model used different methods such as moment, optimization and Rosso. The results showed that using optimization method in estimating parameters n, k had the most compatibility with the observed hydrographs. In all these methods, output runoff volume has been calculated with the error less than 11%. The optimization, Rosso and moment methods were successful in computing the time peak and the peak discharge. But in 5 rainfall event, the moment method, in computing the peak discharge has more than 50% of the difference with the observed value. Thus regionalization of Inverse gamma’s model parameters (n and k), by the mentioned methods, is advised for development and application of this hydrological model, in similar catchments.

فایل مقاله : [دریافت (214.7 kB)] ‏182 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی