+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
شبيه‌سازي عددي جريان و رسوب با مدل CCHE2D(مطالعه موردي: پيچانرود پايين‌دست سد ميناب)
عنوان (انگلیسی): Numerical simulation of flow and sediment by CCHE2D model (Case study: downstream meander of Minab dam)
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: خسروی، غلامرضا ، نوحه گر، احمد ، خورانی، اسدالله ، ارشادی، سیروس ، فتحی، محمد
کلیدواژه‌ها : مدل‌عددي CCHE2D. ، شبيه‌سازي ، ضريب زبري ، پيچان‏رود
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Meander , Roughness Coefficient. , Simulation , CCHE2D Numerical Model
چکیده:

در اين پژوهش الگوي جريان و مقدار انتقال رسوب در بازه پيچان‏رود از رودخانه ميناب در حد فاصل سد استقلال تا پل شهرستان ميناب- استان هرمزگان با مدل عددي CCHE2D شبيه‏سازي شده است. پس از نقشه‌برداري دقيق،‏ نقشه‏هاي توپوگرافي با مقياس مناسب از محدوده مورد بررسي به‌دست آمد و سپس هندسه مدل و شبکه محاسباتي با ابعاد مختلف تهيه،‏ و در نهايت بر اساس مشخصات اندازه‏گيري شده جريان و رسوب رودخانه،‏ مدل هيدروديناميک دو بعدي متوسط عمق،‏ اجرا و نتايجي همچون تغييرات عمق،‏ سرعت جريان،‏ بار معلق و تغييرات بستر در رودخانه در نظر گرفته شد. در پايان،‏ از دو معيار آماري R.M.S.E و M.A.P.E،‏ داده‏هاي حاصل از شبيه‏سازي مدل عددي را با داده‏هاي مشاهده‏اي،‏ مقايسه شد که خطاي مدل براي پارامترهاي سرعت،‏ عمق و شيب انرژي با شاخص R.M.S.E به‌ترتيب 075‎/0،‏ 116‎/0 و 0008‎/0 و با شاخص M.A.P.E به‌ترتيب 7‎/2،‏ 2‎/6 و 4‎/4 درصد بود. مقايسه نتايج بيانگر دقت بالا و خطاي کم مدل در پيش‌بيني پارامترهاي جريان و رسوب است.

چکیده (انگلیسی):

In this study, the flow pattern and sediment transport amount in a meandering river reach located in the downstream of the Minab dam (Hormozgan province, Iran) were simulated using CCHE2D model. First, the topographic maps with appropriate scale of the study area were obtained by accurate surveying, then the model geometry and the numerical mesh network with different size were created. Second, the required parameters for running CCHE2D model were collected through field works. Finally, the model outputs, including flow depth and velocity and changes in suspended load and bed load sediment were obtained for the considered river reach. In the end, the two statistical criteria, including RMSE and MAPE were used to compare the parameters obtained from the numerical simulation model with the corresponding observed values. The RMSE of velocity, depth and energy slope were calculated equal to 0.075, 0.116 and 0.0008, respectively. The corresponding values of MAPE were obtained as 2.7, 6.2 and 4.4 percent, respectively. Comparison of the results confirmed the high accuracy and low error of the model in simulating the flow and sediment parameters.

In this study, the flow pattern and sediment transport amount in a meandering river reach located in the downstream of the Minab dam (Hormozgan province, Iran) were simulated using CCHE2D model. First, the topographic maps with appropriate scale of the study area were obtained by accurate surveying, then the model geometry and the numerical mesh network with different size were created. Second, the required parameters for running CCHE2D model were collected through field works. Finally, the model outputs, including flow depth and velocity and changes in suspended load and bed load sediment were obtained for the considered river reach. In the end, the two statistical criteria, including RMSE and MAPE were used to compare the parameters obtained from the numerical simulation model with the corresponding observed values. The RMSE of velocity, depth and energy slope were calculated equal to 0.075, 0.116 and 0.0008, respectively. The corresponding values of MAPE were obtained as 2.7, 6.2 and 4.4 percent, respectively. Comparison of the results confirmed the high accuracy and low error of the model in simulating the flow and sediment parameters.

In this study, the flow pattern and sediment transport amount in a meandering river reach located in the downstream of the Minab dam (Hormozgan province, Iran) were simulated using CCHE2D model. First, the topographic maps with appropriate scale of the study area were obtained by accurate surveying, then the model geometry and the numerical mesh network with different size were created. Second, the required parameters for running CCHE2D model were collected through field works. Finally, the model outputs, including flow depth and velocity and changes in suspended load and bed load sediment were obtained for the considered river reach. In the end, the two statistical criteria, including RMSE and MAPE were used to compare the parameters obtained from the numerical simulation model with the corresponding observed values. The RMSE of velocity, depth and energy slope were calculated equal to 0.075, 0.116 and 0.0008, respectively. The corresponding values of MAPE were obtained as 2.7, 6.2 and 4.4 percent, respectively. Comparison of the results confirmed the high accuracy and low error of the model in simulating the flow and sediment parameters.

In this study, the flow pattern and sediment transport amount in a meandering river reach located in the downstream of the Minab dam (Hormozgan province, Iran) were simulated using CCHE2D model. First, the topographic maps with appropriate scale of the study area were obtained by accurate surveying, then the model geometry and the numerical mesh network with different size were created. Second, the required parameters for running CCHE2D model were collected through field works. Finally, the model outputs, including flow depth and velocity and changes in suspended load and bed load sediment were obtained for the considered river reach. In the end, the two statistical criteria, including RMSE and MAPE were used to compare the parameters obtained from the numerical simulation model with the corresponding observed values. The RMSE of velocity, depth and energy slope were calculated equal to 0.075, 0.116 and 0.0008, respectively. The corresponding values of MAPE were obtained as 2.7, 6.2 and 4.4 percent, respectively. Comparison of the results confirmed the high accuracy and low error of the model in simulating the flow and sediment parameters.

فایل مقاله : [دریافت (202.5 kB)] ‏332 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی