+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسي روند تغييرات بلند مدت متغير¬هاي کيفيت آب رودخانه چهل¬چاي (استان گلستان)
عنوان (انگلیسی): Long-term trend analysis of water quality variables for the Chehelchay River (Golestan province)
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۶، شماره: ۱۰)
نویسنده: زارع گاريزي، آرش ، سعدالدين، امير ، بردي شيخ، واحد ، سلمان ماهيني، عبدالرسول
کلیدواژه‌ها : کيفيت آب ، کندال فصلي ، من-کندال ، رودخانه چهل¬چاي. ، روند تغييرات بلند¬مدت
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Mann-Kendall , Seasonal Kendall and Chehelchay River , Water quality , Long-term trend
چکیده:

آگاهي از وضع کيفي آب و تغييرات زماني آن در مديريت پايدار منابع آب از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. اين پژوهش به ارزيابي روند تغييرات بلند¬مدت كيفيت آب رودخانه چهل¬چاي استان گلستان مي¬پردازد. براي انجام پژوهش،‏ از داده¬هاي ثبت شده کيفيت آب در ايستگاه هيدرومتري لزوره واقع در خروجي آبخيز چهل¬چاي از سال 1355 تا 1387 استفاده شده است. دوازده متغير كيفي آب جهت تجزيه و تحليل انتخاب شد. براي بررسي روند متغير¬ها از روش¬هاي آماري ناپارامتريک (آزمون من-کندال و کندال فصلي) استفاده شد. نتايج نشان داد که،‏ هفت متغير (سديم،‏ کلريد،‏ SAR،‏ سولفات،‏ پتاسيم،‏ EC و TDS)‎ روند افزايشي معنادار دارند،‏ چهار متغير بدون روند هستند و تنها يک متغير (بيکربنات) روند کاهشي معناداري دارد. روند افزايشي متغير¬ها و تنزل کيفيت آب رودخانه چهل¬چاي را مي¬توان ناشي از عواملي نظير تغيير كاربري اراضي،‏ فرسايش خاک،‏ و ورود زائدات ناشي از فعاليت¬هاي انساني به رودخانه دانست. مطالعه تغييرات کاربري در آبخيز چهل¬چاي در چهار دهه گذشته نيز حاکي از تبديل 2537 هکتار از مناطق جنگلي به اراضي کشاورزي است. همسو بودن روند تغييرات کاربري اراضي با تغييرات داده¬هاي کيفيت آب مويد تأثيرات احتمالي آن بر خصوصيات کيفي آب است. نتايج اين پژوهش،‏ نياز مبرم به اقدامات مديريتي براي کنترل منابع آلاينده در اين آبخيز را نشان مي‌دهد.

چکیده (انگلیسی):

Information on water quality and its temporal variations is necessary for sustainable water management. The focus of this research is identification of the long-term trends of water quality for the Chehelchay River, Golestan province. The data sets of twelve water quality variables recorded at the Lazoore river gauge station (located in the outlet of the Chehelchay watershed) during the period of 1350-1387 were analyzed. Non-parametric statistical methods (Mann-Kendall and seasonal Kendall tests) were employed for trend detection. The results indicated that, seven variables (sodium, chloride, SAR, sulfate, potassium, EC and TDS) demonstrate statistically significant increasing trend, four variables show no significant trend, and only one variable (bicarbonate) has a decreasing trend. Increasing trend of variables and thus river water quality deterioration could be attributed to factors such as land-use change, soil erosion and human wastes. Our study on land use changes, occurred in the Chehelchay watershed during the period of the study, showed that 2537 hectares of forested areas has been converted to croplands. Agreement between land-use change and water quality trends supports the hypothesis that land-use change is one of the most important factors causing deteriorating trends in the river water quality. This research reveals an urgent need for implementation of necessary management actions in the Chehelchay watershed to control pollution sources and protect river water quality.

فایل مقاله : [دریافت (361.0 kB)] ‏1,565 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی