+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسي اثر شيب ديواره کانال و ضريب هدايت هيدروليکي روي دبي نشتي با نرم‌افزار SEEP/W
عنوان (انگلیسی): Investigation of effect of canal slope and hydraulic conductivity on seepage discharge with Seep/W software
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۲)
نویسنده: منصوری، بهنام ، سلماسي، فرزين
کلیدواژه‌ها : نرم‌افزارSeep/W. ، زيرفشار ، نشت ، گراديان هيدروليكي ، كانال خاكي
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Uplift. , Hydraulic gradient , Unlined canal , Seep/W software , Seepage
چکیده:

توسعه کشاورزي در ايران تابع ميزان و محدوديت آب است و دانستن ميزان نشت آب از کانال‌ها لازم است. اگرچه روابط تجربي زيادي براي تخمين ميزان نشت از کانال‌ها به دست آمده،‏ ولي تجربه نشان داده که ضريب‌هاي اين معادلات با شرايط کشور ايران متفاوت است و از طرفي نوع روابط نيز به‌صورت منطقه‌اي تغيير مي‌کنند. در اين بررسي،‏ مدل نرم‌افزاري Seep/W براي تخمين ميزان نشت از کانال خاکي فرضي استفاده مي‌شود. عوامل متغير در اين پژوهش شامل شيب بدنه کانال و نيز هدايت هيدروليکي خاک است. همچنين بررسي گراديان هيدروليکي،‏ نيروي زير فشار و سرعت نشت در بدنه کانال در شرايط مختلف بررسي مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهند که با کاهش شيب ديواره کانال مقدار دبي نشتي از بدنه کانال،‏ به طور خطي افزايش مي‌يابد. در وسط کف کانال گراديان هيدروليکي و سرعت نشت کمترين مقدار را دارد. با افزايش ضريب هدايت هيدروليکي مقدار دبي نشتي از بدنه کانال،‏ به طور خطي افزايش مي‌يابد.

چکیده (انگلیسی):

Agricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearlyAgricultural development in Iran depends on the amount of water and knowledge of the seepage amount from the canals is required. Although there are many empirical equations for estimating seepage discharge from the canals, the coefficients of these equations are different for local conditions of Iran and also these equations vary in different areas. In this research, the ability of the Seep/W model was studied to estimate the seepage discharge from an assumed canal. Variable parameters in this study are the canal slope and hydraulic conductivity of soil. In addition, the hydraulic gradient, uplift pressure and seepage velocity are investigated in different condition. Results show that with decreasing in canal slope, seepage discharge increases linearly. The hydraulic gradient and seepage velocity are minimum in the center line of canal. Increasing of hydraulic conductivity, causes to increase seepage discharge from canal body, linearly

فایل مقاله : [دریافت (152.8 kB)] ‏279 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی