+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
مولفه¬¬های پايداری در شعر كمال ناصر و اديب برومند
عنوان (انگلیسی): Revolutionary and resistance Attributes in Kamal Naser and Adib Broumand Poems
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ )
نویسنده: سمیه حسینعلیان
کلیدواژه‌ها : كمال ناصر ، شعر انقلابی ، شعر پايداری ، اديب برومند. ، ادبيات مقابله‌ای
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): comparison Literature , Adib Broumand , resistance Poems , Kamaj Naser , Revolutionary Poems
چکیده:

نظر به اينكه از يك سو مطالعات مقابله‌ای می‌تواند در فهم مؤلفه‌ها و مضامين مشترك موضوعات مختلف در بين فرهنگ¬ها و ملت‌های گوناگون مفيد باشد،‏ و از سوی ديگر يكی از موضوعات مهم در جهان امروز پايداری و ايستادگی ملت‌ها در برابر مشکلات گوناگون است،‏ مقاله حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی،‏ مؤلفه‌های پايداری را در دو شاعر معاصر،‏ كمال ناصر و اديب برومند،‏ در ادبيات عربی و فارسی بررسيده است. مهم‌ترين يافته‌های پژوهش بيانگر اين است كه هر دو شاعر به موضوعات و مضامینی مشترک پرداخته¬اند،‏ از جمله وطن و لزوم حفظ آن،‏ ضرورت پاسداشت ارزش‌های اسلامی،‏ توجه به وحدت اسلامی،‏ مبارزه با دشمنان وطن،‏ ضرورت شهادت‌طلبی و بيان جايگاه شهادت و ... پرداخته‌اند. ستايش شخصيت‌های آزاده و الگوگيری از ايشان در راه حفظ ارزش‌ها و مبارزه با دشمنان از مؤلفه‌های اساسی شعر پايداری نزد دو شاعر است،‏ با اين تفاوت كه اين موضوع نزد شاعر ايرانی بارزتر است.

چکیده (انگلیسی):

Considering the importance and Benefit of the comparison studies in Understanding of Attributes and Common Themes in Different Topics Between varies Nations and on the Other hand one of the Important Topics in Our World is Nation resistance,So, in the present study, it is intended to study the resistance Attributes in Poems of two Poets, descriptive - analytical method was employed.The results of the study revealed that Both of two Poets paid attention to some topics such as Home and the Necessity of its Protection, the Necessity of Protection of Islamic Values, attention to Islamic Unity, struggle to Enemies, the Necessity of Martyrdom, Speech of sublime position for Shahid and martyrdom and … And this Shows that there are many Events and Similarities of Thoughts Between two Nations. Praise of Free man and Modeling from them to Protection of Islamic Values and struggle to Enemies are The main Attributes in resistance Poems but it is Prominent in Iranian Poet.

فایل مقاله : ‏44 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي