+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
هنجارگریزی در اشعار ملک الشعراء بهار
عنوان (انگلیسی): Foregoing in the poems of Malek al-Sho'ara Bahar
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ )
نویسنده: محمد انصاري ، عفت فروغي
کلیدواژه‌ها : هنجارگریزی ، ملك الشعراء بهار ، فرمالیسم ، آشنایی¬زدایی.
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Normative , Malek al-Shuraa Bahar , Defamiliarization. , Formalist
چکیده:

گاهی شاعر به طور ارادی و دانسته و گاه نادانسته از صورت‌های ویژة زبانی استفاده کرده و زبان معیار را دگرگون می‌کند و به اصطلاح با این روش دست به عمل هنجارگریزی می‌زند که خود عاملی است برای آفرینش شعر. ملک الشعراء بهار نیز از جمله شاعران معاصر آزادی‌خواه بوده که این استقلال فکری در اکثر حوزه‌های شعرش راه یافته است و با گریز از هنجارهای متعارف،‏ افکار،‏ ذوق و احساسات خود را به نمایش گذاشته است‌. این جستار پژوهشی درباره زبان شعری ملک الشعراء بهار بر اساس نظریه هنجارگریزی فرمالیستی¬ها است. در این مقاله میزان توجه بهار به هنجارگریزی و کاربرد این هنر در حوزه‌ها و سطوح مختلف از جمله سبکی،‏ گویشی،‏ واژگانی،‏ نحوی،‏ نوشتاری،‏ معنایی،‏ در زمانی (باستان‌گرایی) و آوایی تحلیل و بررسی شده است. در طول این بررسی مشاهده شد که انواع هنجارگریزی را در اشعار بهار به چشم می¬خورد ولی هنجارگریزی سبکی نمود بیشتری در سروده‌هایش دارد که آن را می¬توان متأثر از شرایط زمانی دوران حیات و علایق ادبی و پژوهشی وی دانست.

چکیده (انگلیسی):

Sometimes the poets express their creativity and creation in order to get rid of the traditional clauses in poetry, and in different areas they use this tragedy in their poems. In other words, the poet is deliberate and conscious Sometimes the ignorant uses special linguistic forms and changes the language of the criterion, and so-called normality acts in this way, which is itself a factor for the creation of poetry. Malek al-Shira' Bahar is one of the most liberal contemporary poets who have come to this intellectual independence in most areas of his poetry and have shown their thoughts, feelings and feelings through the evasion of their normal norms. This research paper deals with the poetic language of Malik al-Sha'ara Bahar based on the Normalism theory of Formalists. In this article, the attention of spring to the normality and application of this art in different domains and levels such as style, dialect, lexical, syntactic, written, semantic, at a time (Aristocracy) and phonetic analysis. During the survey, it has been observed that spring has introduced a variety of normality in his poems, and, due to his lifetime conditions, a more linguistic normality was found in his poems.

فایل مقاله : ‏67 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي