+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
نقد جامعه¬شناختی «یک زن خوشبخت» از بزرگ علوی
عنوان (انگلیسی): Sociological criticism of the story “A fortunate woman” by Bozorg Alavi.
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ )
نویسنده: میثم زارع
کلیدواژه‌ها : خانواده ، علوي ، داستان ، پدرسالاری. ، مدرنيته ، نقد جامعه¬شناختي
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): modernism , family , fiction , Patriarchy , sociological criricism , Alavi
چکیده:

در آثار بزرگ علوي،‏ مسائل مختلف جامعة ايراني با كمك صناعت¬ها و عناصر داستاني،‏ به شكلي هنرمندانه و انتقادي،‏ بازنمايي شده است. اين جستار بر آن است تا داستان كوتاه «يك زن خوشبخت» با روش تحليلي- توصيفي و بر مبناي نقد جامعه¬شناسي ادبيات بررسي شود. تباهي اخلاقي طبقة متوسط جامعه،‏ نقد پدرسالاري،‏ تأثيرات مدرنيسم و جنگ جهاني دوم بر جامعه از جمله موضوع¬هاي واكاوي شده در اين پژوهش هستند. از نتایج این مقاله برمی¬آید که بزرگ علوي در اين داستان به بازنمایی تحولات جامعة سنتی در حال گذار به مدرنیسم پرداخته است. در چنین جامعه¬اي خانواده در اثر آشنايي با مدرنيته در حال تحول و دگرگونی است،‏ به اصول اخلاق سنتی پايبند نيست و پدر جايگاه اجتماعي خود را در خانواده از دست داده است.

چکیده (انگلیسی):

The Quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. It aims to create a space of dialogue from different critical, methodological, analytical, theoretical, descriptive, comparative and interpretative researches involved in the fields of Persian contemporary literature. In this way, it becomes possible to critic the available methods and to introduce a new method to investigating contemporary literature.Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal and all articles published are freely available to scientific researchers, research scholars and the general public

فایل مقاله : ‏372 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي