+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
گذر از سنت به مدرنیته در خانوادة ایرانی با تکیه بر رمان «مادرم بی¬بی¬جان»
عنوان (انگلیسی): the transition from tradition to modernism in the Iranian family
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ )
نویسنده: ابراهیم ظاهری عبده وند ، جهانگیر صفری ، اسماعیل صادقی
کلیدواژه‌ها : سنت ، ساختار. ، خانواده ، رمان مادرم بی¬بی¬جان ، كاركرد ، مدرنیته
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): modernism , structure. , my mother BiBi-Jan , tradition , function
چکیده:

هدف در این جستار،‏ بررسی تأثیر مدرنیته بر خانوادة ایرانی با تکیه بر رمان «مادرم بی¬بی¬جان» از اصغر الهی است. در این رمان،‏ نویسنده کوشیده است نشان دهد ایجاد مدرسه به شیوة نوین و احزاب سیاسی،‏ مهمترین عوامل ورود مؤلفه¬های مدرنیته به خانواده¬های ایرانی که نتیجة این امر،‏ شکاف نسلی بوده است. تقابل بین کارکرد خانواده با مدرسه و اداره،‏ تقابل نگرش سنتی و مدرن به زمین و طبیعت،‏ تقابل بین جبر و اختیار،‏ تغییر در نگرش¬های دینی،‏ ازدواج،‏ تغییر در روابط بین اعضای خانواده و ماندن زنان در عرصة خصوصی یا وارد شدن آنان به عرصة عمومی،‏ برخی از مسائل مطرح شده در این مقاله هستند. در خانوادة بي¬بي¬جان،‏ مادر شخصیتی سنتی است که هیچ یک از مؤلفه¬های مدرنیته را نمی¬پذیرد و هر گونه تغییر را بی¬دینی و بی¬مذهبی می¬خواند. پـدر ضمن سنتی بودن،‏ خواهان برخـی تغییرات به خصوص در شیوة کار کردن به شـکل سنتتی است. اسکندر به عنوان راوی داستان،‏ هم به ارزش¬های سنتی متمایل است و هم به ارزش¬های مدرن. رشید،‏ شخصیتی است که تنها مؤلفه¬های مدرنیته را پذیرفته است و در پی این است که ارزش¬های سنتی را تغییر دهد. از نظر نویسنده،‏ خانوادة ایرانی نمی¬تواند به شکل سنتی باقی بماند.

چکیده (انگلیسی):

The quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. It aims to create a space of dialogue from different critical, methodological, analytical, theoretical, descriptive, comparative and interpretative researches involved in the fields of Persian contemporary literature. In this way, it becomes possible to critic the available methods and to introduce a new method to investigating contemporary literature.Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal and all articles published are freely available to scientific researchers, research scholars and the general public

فایل مقاله : ‏584 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي