+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
مقایسة مضامین شعر نیما یوشیج و صلاح عبدالصبور
عنوان (انگلیسی): Comparative study of dramatic poems and Salah Abdol Saboor
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ )
نویسنده: مريم قنبري كرمانشاهي ، صادق ابراهیمی کاوری
کلیدواژه‌ها : مضامین اجتماعی. ، نیما یوشیج ، ادبیات تطبیقی ، صلاح عبدالصبور
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Themes , Comparative Literature , Salah Abdul Sabur , Nima Youshij
چکیده:

وجود نقاط مشترک بارز میان نیما یوشیج و صلاح عبدالصبور،‏ شاعر عرب زبان زمینة مناسبی را برای مقایسه¬ای ادبی میان این دو شاعر معاصر فراهم آورده. تعهد به رسالت شعری،‏ آگاهی از مشکلات جامعه استبدادزده روزگار خویش و بازتاب آلام و مصائب جامعه به زبان شعر از مهم¬ترین وجوه اشتراک شعر این دو شاعر برجسته است. پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی شباهت ها و تفاوت ها و مقایسه میزان خلاقیت و هنرآفرینی در شعر نیما یوشیج و صلاح عبد الصبور با روش تحلیلی توصیفی. صلاح عبدالصبور با استفاده از مواد تاریخی،‏ اشعاری اسطوره‌ای را در قالبی سنّتی پدید آورده است و کوشیده میان روایت های تاریخی و دنیای امروز ارتباط ایجاد کند. نوآوری نیما نیز بیشتر در خلق معانی تخیّلی تازه و پیوند دادن آنها با زندگی امروز است. در هر صورت دو شاعر در خلق مضمون‌‌های نو و مبتکرانه با دستمایه مضامین اجتماعی و در پرتو دامنه گسترده تخیّل خود موفق عمل کرده¬اند.

چکیده (انگلیسی):

The existence of common points between Nima Youshij in Persian literature and the Arab language poet, PAH Abdul Sabur, provided a good opportunity for comparative and literary comparisons between these two contemporary poets, nowadays known as comparative literature. Commitment to the poetic mission, the awareness of the complexity of the society of its time and the reflection of the affliction of society in the language of poetry are one of the most important aspects of the participation of these two prominent personalities. The present research is a descriptive analytical method to study the similarities and differences and compare the amount of virtue and creation in Nima Youshij and Sah Abdul Sobor poetry. This research leads us to the conclusion that both poets have benefited from their poetic virtues, in a way that is realistic and intelligible, to have legendary symbols in place of their works Artistic reflection; although Sahi Abdul Sabur uses historic materials to create a mythical poem in a traditional form, trying to connect the relationship between the historical narratives and the modern world, and Nima's innovation is more about creating new imaginative meanings and joining. They are living today. In either case, the two poets are in the creation of innovative and innovative themes with the content of social themes and in the domain of the domain.

فایل مقاله : ‏60 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي