+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
تحليل فراواني منطقه‌اي جريان‌هاي حداقل با استفاده از گشتاورهاي خطي و روش‌هاي چند‌متغيره
عنوان (انگلیسی): Regional frequency analysis of low flows by L-moments and multivariate analysis
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۱)
نویسنده: دودانگه، اسماعیل ، سلطانی، سعید ، رضایی، علی
کلیدواژه‌ها : لجستيك تعميم يافته. ، جريان حداقل ، تحليل فراواني ، پيرسون نوع سه ، رگرسيون چندمتغيره
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Generalized Logistic , Frequency analysis , Multivariate regression , Low flow , Pearson type III ,
چکیده:

بررسي جريان‌هاي حداقل براي برنامه‌ريزي و کنترل ميزان بهره‌برداري از منابع آبي به ويژه در مناطق خشک و نيمه‌خشک مهم است. در اين بررسي داده‌هاي هيدرومتري مربوط به 26 ايستگاه در حوزه سد سفيدرود انتخاب شد و کمترين جريان 7 روزه در هر سال به عنوان شاخص جريان کم در هر يک از ايستگاه‌هاي مزبور محاسبه شد. متغيرهاي فيزيوگرافي و کاربري اراضي حوضه نيز در محيط نرم‌افزار GIS محاسبه شد. با استفاده از آزمون نکوئي برازش گشتاورهاي خطي،‏ توابع توزيع پيرسون نوع سه و لجستيک تعميم يافته به عنوان بهترين تابع توزيع در دو بخش همگن هيدرولوژيک (حوضه قزل اوزن و شاهرود) در منطقه مشخص شد سپس مقدار جريان حداقل در دوره‌هاي بازگشت مختلف با استفاده از تحليل فراواني محاسبه شد. نتايج مدل‌سازي جريان کم با استفاده از رگرسيون چندمتغيره نشان داد مساحت حوضه،‏ نوع کاربري اراضي،‏ شيب متوسط حوضه و ضريب گردي حوضه از عوامل اصلي تأثيرگذار بر ميزان جريان حداقل در حوضه هستند.

چکیده (انگلیسی):

Investigation of low flow characteristics is of vital importance for optimal water resources management and sustainable use of water resources, especially in arid and semi-arid regions. In this study, 26 hydrometric stations in the Sefidroud basin were selected and 7-day annual minimum series were computed as the low flow index. Physiographic characteristics of the basin were also calculated in GIS software. Perason type 3 (PIII) and Generalized logistic distributions (GLOG) were identified as the best regional distributions for two hydrological homogenous regions (Ghezalouzan and Shahroud basins), based on the goodness-of-fit test. Then the low flow values in different return periods were calculated by frequency analysis. The low flow regional regression (LFRR) was then developed for each homogeneous region. According to the established models, drainage area, land use characteristics, average basin slope and basin circularity were identified as important factors in low flow features.

Investigation of low flow characteristics is of vital importance for optimal water resources management and sustainable use of water resources, especially in arid and semi-arid regions. In this study, 26 hydrometric stations in the Sefidroud basin were selected and 7-day annual minimum series were computed as the low flow index. Physiographic characteristics of the basin were also calculated in GIS software. Perason type 3 (PIII) and Generalized logistic distributions (GLOG) were identified as the best regional distributions for two hydrological homogenous regions (Ghezalouzan and Shahroud basins), based on the goodness-of-fit test. Then the low flow values in different return periods were calculated by frequency analysis. The low flow regional regression (LFRR) was then developed for each homogeneous region. According to the established models, drainage area, land use characteristics, average basin slope and basin circularity were identified as important factors in low flow features.

Investigation of low flow characteristics is of vital importance for optimal water resources management and sustainable use of water resources, especially in arid and semi-arid regions. In this study, 26 hydrometric stations in the Sefidroud basin were selected and 7-day annual minimum series were computed as the low flow index. Physiographic characteristics of the basin were also calculated in GIS software. Perason type 3 (PIII) and Generalized logistic distributions (GLOG) were identified as the best regional distributions for two hydrological homogenous regions (Ghezalouzan and Shahroud basins), based on the goodness-of-fit test. Then the low flow values in different return periods were calculated by frequency analysis. The low flow regional regression (LFRR) was then developed for each homogeneous region. According to the established models, drainage area, land use characteristics, average basin slope and basin circularity were identified as important factors in low flow features.

Investigation of low flow characteristics is of vital importance for optimal water resources management and sustainable use of water resources, especially in arid and semi-arid regions. In this study, 26 hydrometric stations in the Sefidroud basin were selected and 7-day annual minimum series were computed as the low flow index. Physiographic characteristics of the basin were also calculated in GIS software. Perason type 3 (PIII) and Generalized logistic distributions (GLOG) were identified as the best regional distributions for two hydrological homogenous regions (Ghezalouzan and Shahroud basins), based on the goodness-of-fit test. Then the low flow values in different return periods were calculated by frequency analysis. The low flow regional regression (LFRR) was then developed for each homogeneous region. According to the established models, drainage area, land use characteristics, average basin slope and basin circularity were identified as important factors in low flow features.

Investigation of low flow characteristics is of vital importance for optimal water resources management and sustainable use of water resources, especially in arid and semi-arid regions. In this study, 26 hydrometric stations in the Sefidroud basin were selected and 7-day annual minimum series were computed as the low flow index. Physiographic characteristics of the basin were also calculated in GIS software. Perason type 3 (PIII) and Generalized logistic distributions (GLOG) were identified as the best regional distributions for two hydrological homogenous regions (Ghezalouzan and Shahroud basins), based on the goodness-of-fit test. Then the low flow values in different return periods were calculated by frequency analysis. The low flow regional regression (LFRR) was then developed for each homogeneous region. According to the established models, drainage area, land use characteristics, average basin slope and basin circularity were identified as important factors in low flow features.

فایل مقاله : [دریافت (205.1 kB)] ‏307 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی