+ - دوره ۱۲ ‏()
+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۰)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسي پيامدهاي اقتصادي بازارهاي محلي آب (بررسي موردي شهرستان اردبيل)
عنوان (انگلیسی): Investigation of economic consequences of local water markets (Case study: Ardabil county)
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۱۰، شماره: ۱)
نویسنده: کیانی، غلامحسین ، باقری، اصغر
کلیدواژه‌ها : بازار آب ، ارزش اقتصادي ، تابع توليد ، اردبيل
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Ardabil , Production Function , Economic Value of Water , Water Market
چکیده:

در سال‌هاي اخير بازار آب به عنوان يک شيوه کارا براي تخصيص بهينه منابع آب و حل برخي از مشکلات صنعت آب مورد توجه است. ولي سؤال‌هاي زيادي در خصوص بازار آباز جمله پيامدهاي اقتصادي آن مطرح است. در اين بررسي با بررسي بازارهاي محلي آب در شهرستان اردبيل،‏ وضعيت کنوني و پيامدهاي اقتصادي آن بررسي شد. بدين منظور ضمن برآورد تابع توليد،‏ ارزش توليد نهابي آب محاسبه و با قيمت بازاري آن مقايسه شد. نتايج نشان مي‌دهد که اين بازارها با تأمين 23 درصد آب مورد نياز زارعين،‏ مرجع مهمي‌ در تأمين آب مورد نياز ايشان در سال زراعي 89-1388 بوده اند. ميانگين قيمت مبادله هر متر‌مکعب آب 841 ريال و نزديک به ميانگين ارزش اقتصادي هر متر‌مکعب آب (930 ريال) بوده است. بر اين اساس مي‌توان گفت که آب در بازارهاي محلي بر اساس ارزش اقتصادي آن تخصيص مي‌يابد. علاوه بر اين نتايج نشان مي‌دهد که خريد آب به قيمت بازار نه فقط سبب کاهش درآمد زارعين نشده بلکه به دليل ارزش اقتصادي بالاي آب سبب افزايش در‌آمد زارعين بين 8‎/1 تا 9‎/23 درصد نيز شده است. بر اين اساس بازارهاي محلي آب مي‌تواند به عنوان مکانيزم مناسب براي جبران مازاد تقاضا،‏ تخصيص بهينه و افزايش بهره‌وري مصرف آب و کاهش هزينه‌هاي دولت استفاده شود.

چکیده (انگلیسی):

In recent years, the water market has been considered as an efficient mechanism for optimal allocating of water resources and overcoming some challenge in the water sector. However, there are many questions about the water market such as its economic consequences. This study investigated the economic consequences of local water markets in Ardabil county, Iran. For this purpose, after estimating the production function, the value of marginal product of water was calculated and compared with water price in the market. Results show that farmers have been relied heavily on the local water market so that they bought 23% of their required water from local water markets during the farming year of 2009-2010. Water was traded at 841 Rials/m3 that is closed to the economic value of water (930 Rials/m3). Therefore, it can be said that the water trades in local markets based on its economic value. Results also show that after participating in the water market, farmers' income was increased up to 1.8% - 23.9%. According to the results, the water markets can be considered as a useful mechanism to alleviate excessive demand for irrigation water, optimal water allocation, increasing efficiency of water use and decreasing the government expenditures.

In recent years, the water market has been considered as an efficient mechanism for optimal allocating of water resources and overcoming some challenge in the water sector. However, there are many questions about the water market such as its economic consequences. This study investigated the economic consequences of local water markets in Ardabil county, Iran. For this purpose, after estimating the production function, the value of marginal product of water was calculated and compared with water price in the market. Results show that farmers have been relied heavily on the local water market so that they bought 23% of their required water from local water markets during the farming year of 2009-2010. Water was traded at 841 Rials/m3 that is closed to the economic value of water (930 Rials/m3). Therefore, it can be said that the water trades in local markets based on its economic value. Results also show that after participating in the water market, farmers' income was increased up to 1.8% - 23.9%. According to the results, the water markets can be considered as a useful mechanism to alleviate excessive demand for irrigation water, optimal water allocation, increasing efficiency of water use and decreasing the government expenditures.

In recent years, the water market has been considered as an efficient mechanism for optimal allocating of water resources and overcoming some challenge in the water sector. However, there are many questions about the water market such as its economic consequences. This study investigated the economic consequences of local water markets in Ardabil county, Iran. For this purpose, after estimating the production function, the value of marginal product of water was calculated and compared with water price in the market. Results show that farmers have been relied heavily on the local water market so that they bought 23% of their required water from local water markets during the farming year of 2009-2010. Water was traded at 841 Rials/m3 that is closed to the economic value of water (930 Rials/m3). Therefore, it can be said that the water trades in local markets based on its economic value. Results also show that after participating in the water market, farmers' income was increased up to 1.8% - 23.9%. According to the results, the water markets can be considered as a useful mechanism to alleviate excessive demand for irrigation water, optimal water allocation, increasing efficiency of water use and decreasing the government expenditures.

In recent years, the water market has been considered as an efficient mechanism for optimal allocating of water resources and overcoming some challenge in the water sector. However, there are many questions about the water market such as its economic consequences. This study investigated the economic consequences of local water markets in Ardabil county, Iran. For this purpose, after estimating the production function, the value of marginal product of water was calculated and compared with water price in the market. Results show that farmers have been relied heavily on the local water market so that they bought 23% of their required water from local water markets during the farming year of 2009-2010. Water was traded at 841 Rials/m3 that is closed to the economic value of water (930 Rials/m3). Therefore, it can be said that the water trades in local markets based on its economic value. Results also show that after participating in the water market, farmers' income was increased up to 1.8% - 23.9%. According to the results, the water markets can be considered as a useful mechanism to alleviate excessive demand for irrigation water, optimal water allocation, increasing efficiency of water use and decreasing the government expenditures.

فایل مقاله : [دریافت (204.6 kB)] ‏345 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر حسين صمدی
سردبیر:
دکتر سید حسن طباطبایی
مدیر داخلی:
دکتر محمدعلی نصراصفهانی