+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه محور سپهری
عنوان (انگلیسی): the cognitive impressionism in the experimental poems of sohrab
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
نویسنده: محمدباقر شهرامی ، محمد شفیع صفاری
کلیدواژه‌ها : زولتان كووچشش ، سهراب سپهری. ، استعارة مفهومی ، امپرسیونیسم شناختی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): cognitive metaphor , cognitive impressionism , sohrabsepehri , Zoltán Kövecses
چکیده:

یکی از نظریه¬پردازان بزرگ نظریة معاصر استعاره،‏ زولتان کووِچشِش مجارستانی است که بیشتر آثار ارزشمند علمی او معطوف به مبحث استعاره است. کووچشش در آثار متعدد خود درباب استعاره،‏ به بررسی و نقد و تکمیل مباحث نظریة معاصر استعاره و آراء لیکاف،‏ جانسون،‏ ترنر و دیگران پرداخته است. او اولین کسی است که چگونگی کارکردها و رویکردهای نظریة معاصر استعاره و استعاره¬های مفهومی را در تفسیر شعر به خوانندگان آموزش داده همچنین چگونگی رویکرد استعاره¬های مفهومی را در مکتب ادبی امپرسیونیسم بررسی کرده است و نام این نوع ادبی را،‏ امپرسیونیسم شناختی نهاده است. یکی از مهمترین موضوعات شعر سهراب،‏ توصیف تجارِب و لحظات کوتاه و ناب روحی و معنوی اوست که در این¬نوع اشعار می¬توان تلفیقی از مختصات امپرسیونیسم و کارکرد استعاره¬های مفهومی را ملاحظه کرد،‏ لذا در این مقاله با توجه به آراء کووچشش درباب امپرسیونیسم شناختی به بررسی اشعار تجربه محور سهراب سپهری می¬پردازیم.

چکیده (انگلیسی):

The contemporary metaphor theory has been started from 1980 decade with the cognitive linguistics theories and is considered as a predominant and important subject in the linguistic investigations and literary works in the whole world. One of the biggest theoreticians of this domain is ZoltánKövecsesthat many his works is about metaphor and perhaps no one in the world have focused on it like him. He completed the lakoff, Johnson, turner ̕s view about the contemporary metaphor theory. He is the first person who has learned the cognitive metaphors approaches in interpretation of verse to the readers. He also had considered the cognitive metaphors approaches in the impressionism school and named this literary genre: the cognitive impressionism. One of the most important poetic subjects in sohrabsepehri̕s poem is description of the ephemeral and pure spiritual and internal experiences and states. In these poems we can find the mixture of impressionism characters and the cognitive metaphors approaches. So in this essay we are going to consider these type of sohrab poems on based on the Kövecses cognitive impressionism theory.

فایل مقاله : [دریافت (169.6 kB)] ‏355 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي