+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
به ‌كارگيري سامانه هوشمند براي تعيين ارزش ريالي دانه‌هاي برنج سفيد بر اساس خواص ظاهري و درصد برنج شکم گچي
عنوان (انگلیسی): Application of intelligence system to determine Rials-value of white rice grains based on appearance properties and percentage of chalky grains
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
نویسنده: زهرا اسماعیلی ، بهرام حسين زاده ، سجاد رستمی ، حماد ذرعی فروش
کلیدواژه‌ها : منطق فازي. ، برنج ، دانه شكسته ، درجه سفيدي ، شكم‌گچي ، پردازش تصوير
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): , Degree of milling Broken grain , Chalkiness , Rice. Image processing , Fuzzy logic
چکیده:

درجه‌بندي و دسته‌بندي کيفي برنج يکي از عوامل مؤثر بر بازارپسندي و رضايت مشتري است. هدف از اين پژوهش تدوين الگوريتم دقيقي براي تشخيص سه شاخص‌ مهم کيفي دانه‌هاي برنج شامل درصد دانه‌هاي شکسته،‏ درصد دانه‌هاي گچي و درجه سفيدي دانه‌هاي برنج بود. تعدادي نمونه‌ي برنج رقم علي‌کاظمي،‏ از مؤسسه تحقيقات برنج کشور تهيه شد. پس از نظرسنجي از اشخاص خبره،‏ از هر يک از ويژگي‌هاي مذکور سه سطح کمي (کم،‏ متوسط و زياد) تعريف شد. از هر 270 نمونه برنج در شرايط يکسان تصوير‌برداري انجام شد. در تدوين مدل استنتاج فازي براي قيمت‌گذاري محصول از موتور استنتاج فازي نوع ممداني بهره‌گيري شد و غيرفازي‌سازي با غيرفازي‌ساز مركز ناحيه انجام شد. نتايج نشان داد که دقت الگوريتم پردازش تصوير در تشخيص درصد عددي دانه‌هاي شکسته،‏ درصد عددي دانه‌هاي گچي و درجه سفيدي دانه‌هاي برنج به‌ترتيب و به طور متوسط برابر با 2‎/95 درصد،‏ 74‎/90 درصد و 99‎/98 درصد بود. زمان کل مورد نياز براي اجراي الگوريتم پردازش تصوير و فرآيند استنتاج فازي با سه ورودي تا تعيين قيمت محصول برابر 24‎/2 ثانيه بود. تصميمات گرفته شده با مدل فازي در 2‎/95 درصد از موارد با نظر اعلام شده از سوي کارشناس خبره همخواني داشت. اين سامانه به خوبي مي‌تواند جايگزين روش‌هاي سنتي مورد استفاده در بازار خريد و فروش و کارخانه‌هاي فرآوري محصول برنج شده و در زمان کمتر و با دقت بيشتر خصوصيات کليدي دانه‌هاي برنج را ارزيابي کند.

چکیده (انگلیسی):

Qualitative grading and classifying of rice are one of the factors affecting on the marketing and customer satisfaction. The objective of this study was to develop an accurate algorithm for characterization of three important qualitative indices of rice including percentage of broken grains, percentage of chalky grains and degree of milling. Some rice samples of a variety namely 'AliKazemi' were provided from Rice Research Institute of Iran. After questioning expert persons, three quantitative levels (Low, Medium and High) were defined. The images of each of the 270 samples of rice grains were captured under the same conditions. In development of fuzzy inference model for the product pricing, the Mamdani inference system was applied and defuzzification process was done using Center of Area defuzzifier. Results indicated that the average accuracy of the image processing algorithm in detecting percentage of broken grains, percentage of chalky grains and degree of milling was respectively as 95.2%, 90.74% and 98.99%. The decisions made by the fuzzy model were consistent with the expert’s judgment in 95.2% of the cases. This system can be good alternative to traditional methods used in market and rice processing factory to characterize the rice key propertiesfast and more accurately

فایل مقاله : [دریافت (324.6 kB)] ‏311 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي