+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
دگردیسی معانی نماد در شعر نو (نمادهای چراغ و آب و آینه در شعر چهار شاعر)
عنوان (انگلیسی): The changes of the meanings of symbols in Persian contemporary poem
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
نویسنده: حجت اله امیدعلی
کلیدواژه‌ها : آینه ، چراغ ، شعر نو ، آب ، نماد
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): torch , symbol , contemporary poem , water. mirror.
چکیده:

بررسی جریان نمادگرایی در شعر نو حاکی از آن است که نگرش و جهان¬بینی شاعر و زمینۀ اصلی اشعار او در تحلیل و تأویل نمادها نقش محوری دارد. هر شاعر متناسب با علائق،‏ افکار و ارزش¬های خود،‏ لحن و فضایی را ترسیم می کند که تعیین کنندة بار معنایی نمادها نیز هستند. این مقاله با هدف نشان دادن چگونگی تحول معانی نماد در شعر نو با انتخاب سه نماد پرکاربرد چراغ و آب و آینه در اشعار فروغ فرخزاد،‏ سهراب سپهری،‏ احمدشاملو و محمدرضا شفیعی کدکنی،‏ دلایل و چگونگی تحول و دگردیسی نمادها را تحلیل و بررسی می¬کند. توجه به دنیای فکری شاعران،‏ ساختار و فضای هر شعر،‏ روابط میان جملات،‏ دقت در زنجیرۀ همنشینی کلمات و نوع انتخاب و کاربرد آنها،‏ جایگاه اسم¬ها،‏ افعال،‏ قیود و... برای کشف تفاوت و دگردیسی معانی نمادها ضروری است. نمادها در اشعار فروغ،‏ سهراب،‏ شاملو و م.سرشک با توجه به دلایل ذکرشده بار معانی متفاوتی دارند.

چکیده (انگلیسی):

The quarterly Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal established and published by the Shahr-e Kord University affiliated to the Ministry of Science, Research & Technology. It aims to create a space of dialogue from different critical, methodological, analytical, theoretical, descriptive, comparative and interpretative researches involved in the fields of Persian contemporary literature. In this way, it becomes possible to critic the available methods and to introduce a new method to investigating contemporary literature.Journal of Iranian Contemporary Literature researches is an open access journal and all articles published are freely available to scientific researchers, research scholars and the general public

فایل مقاله : [دریافت (195.1 kB)] ‏979 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي