+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
تحلیل آرایه های بیانی در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر مرگ اندیشی
عنوان (انگلیسی): Review and analysis of Expression arrays in the poetry of Forough based on the concept of thinking about death
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ (آماده انتشار))
نویسنده: حسن حیدری
کلیدواژه‌ها : شعر ، مرگ ، فروغ ، آرایه های بیانی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): death , Forough , poetry , expressive arrays
چکیده:

مرگ انديشی يكي از مفاهیم اصلی شعر جهان و نیز شعر فارسی و بخصوص شعر معاصر نیمایی است . در میان شاعران معاصر ،‏ مفهوم مرگ در شعر فروغ بسامد معنا داری ،‏ دارد . در این جستارچگونگی بروز این مفهوم در شعر او از طریق تصاویر شعری بررسی شده است . این بررسی نشان می دهد که شاعر به قدری مرگ را نزدیک خود حس می کند که برای آن شخصیت قائل می شود و به صورت مکرر محیط و اجزای آن را به مرگ مانند می کند. از میان آرایه ها ی بیانی ،‏ به ترتیب تشبیه ،‏ تشخیص ،‏ کنایه ایما واستعاره مصرحه بالاترین بسامد را در شعر فروغ با محوریت مفهوم مرگ دارند . در این مقاله سعی شده است به پرسش های زیر پاسخ داده شود : 1ـ سير مرگ انديشي در اشعار فرخزاد چگونه است ؟ .2ـ بسامد کدامیک از ابزارهای بیانی در بیان مفهوم مرگ بیشتراست؟ روش جستجو در این جستار استقرایی است و تمام شعر هایی که به نوعی در بردارنده مفهوم مرگ هستند بررسی و تحلیل شده است .

چکیده (انگلیسی):

Expression arrays in the poetry of Forough based on the concept of thinking about death
Abstract
Thinking about death is one of fundamental elements in poetry content of Forough Farrukhzad. In this paper, it has been investigated how to develop this concept in her poetry through poetic images. The survey shows that the poet is so close to death that makes sense of dignity for it and resembles environment and its components to death frequently. Among expression arrays, there are simile, diagnosis, irony and explicit metaphor, respectively assured by the highest frequency on the Forough’s poetry with a focus on the concept of death. In this article, we have tried to answer the following questions: 1. how is the process of thinking about death in poetry of Farrukhzad? 2. Which do the means of expression in the concept of death have greater frequency?
Key words: Forough, death, poetry, expressive arrays

فایل مقاله :
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي