+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۴)
مرگ¬اندیشی و صور خیال در شعر فروغ
عنوان (انگلیسی): images and death in the poetry of Forough
نشریه: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران
شماره: پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران (دوره: ۱، شماره: ۱ )
نویسنده: حسن حیدری
کلیدواژه‌ها : فروغ ، استعاره. ، تشبیه ، مرگ
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): metaphor. , death , Forough , simile
چکیده:

مفهوم مرگ و زوال یکی از زمینه¬های اصلی شعر فروغ فرخزاد است و چنان كه خود اذعان داشته شعر او نیز یک راه تقابل با مرگ و زوال بوده است. شاعر با استفاده از صور خیال و بیش از همه از تشبیه و استعاره این مفهوم را بیان کرده است. نزدیک بودن شعر او به زبان گفتار -که خود تحت تأثیر شعر نیما و شاملو از یک سو و شعر شاعران غربی مانند الیوت،‏ از سوی دیگر است- موجب استفادة بیشتر او از مجاز و سپس استعاره و تشبیه شده است. سیر صور خیال در شعر او ازتشبیهات ساده به طرف آرایه¬های ترکیبی است. آنیمیسم در شعر او در درجة اول شامل انسان¬انگاری و در مرحله بعد جاندارانگاری است. از نوآوری¬های او در زمینة صور خیال ایجاد تصاویر ترکیبی و نیز احیای شعر لحظه¬ها و نگاه¬ها است. در جستارحاضر،‏ فاصله شاعر با مرگ در بیان شعری،‏ ملاک قرار گرفته است. با این معیار،‏ فروغ در مراحل نخست شاعری خود بیشترین فاصله را با مرگ دارد. در مرحلة دوم زندگی با مـرگ همراه و ممزوج است و در مرحلـه سوم مرگ بر زنـدگی پیشی می¬گیرد و مردگان از آن سوی دریچه می¬توانند با زندگان سخن بگویند.

چکیده (انگلیسی):

Thinking about death is one of the fundamental elements in poetry content of Forough Farrukhzad. In this paper, it has been investigated how to develop this concept in her poetry through poetic images. The survey shows that the poet is so close to death that makes sense of dignity for it and resembles environment and its components to death frequently. Among expression arrays, there are simile, diagnosis, irony and explicit metaphor, respectively assured by the highest frequency on the Forough’s poetry with a focus on the concept of death. In this article, we have tried to answer the following questions: 1. how is the process of thinking about death in poetry of Farrukhzad? 2. Which do the means of expression in the concept of death have a greater frequency?

فایل مقاله : ‏571 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیر داخلی:
دکتر عليرضا محمدي