+ - دوره ۱۲ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۱۱ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۱۰ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۹ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۸ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۱)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۸۹)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۸۸)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۸۷)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۸۶)
بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزای اسبی در تعدادی از استان های ایران
عنوان (انگلیسی): Seroepidemiological study of Equine Influenza in Some Provinces of Iran
نشریه: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
شماره: نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران (دوره: ۱۱، شماره: ۲)
نویسنده: محمد رحيم حاجي حاجكلايي ، مسلم همتیان ، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری ، علی اصغر بهاری ، ، افشین جعفری دهكردی ، علی قشقایی ، محمد باقر قاسمی سید كلایی ، محمد حیدری ، فرهاد فرهنگ پژوه
کلیدواژه‌ها : ایران ، اسب ، آنفلوانزا ، سرواپیدمیولوژی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Influenza , Equine , Iran. , Seroepidemiology
چکیده:

آنفلوآنزا يكی از مهم¬ترین بیماری¬های دستگاه تنفس اسب است. ویروس آنفلوانزای اسبی دارای دو تحت تیپ به نام¬های A/equine-1 (H7N7) وA/equine-2 (H3N8) است. این مطالعه به منظور بررسي آلودگي سرمي اسب¬هاي ايران به ویروس آنفلوآنزای اسبی انجام گرفت. بدین منظور نمونه خون 290 راس اسب از تعدادی از استان¬های ایران اخذ و با استفاده از روش ممانعت از هماگلوتيناسيون(HI)‎ به منظور جستجوی پادتن ضد تحت تیپH3N8) وH7N7 آزمایش شدند. بر اساس آزمایش HI از مجموع 290 راس اسب تحت مطالعه (52‎/5%) 16 راس داراي پادتن ضد ويروس آنفلوآنراي اسبي تحت تيپ H3N8 بودند در حالی¬كه پادتن ضد تحت تيپ H7N7 در هيچ¬كدام از اسب¬هاي تحت مطالعه مشاهده نشد. فراواني آلودگي در اسب¬هاي مازندران،‏ همدان،‏ آذربايجان شرقي و كرمانشاه به ترتيب 32‎/11،‏ 72‎/10،‏ 53‎/9،‏ و 9‎/7 درصد بود. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که ارتباط معني¬داري بين سن و جنس اسب¬ها با آلودگي وجود ندارد. نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر آن است كه اسب¬هاي ايران به تحت تيپ H3N8 آلوده هستند و این موضوع باید در واکسیناسیون علیه این بیماری مد نظر قرار گیرد.

چکیده (انگلیسی):

Influenza is one of the most important equine respiratory diseases. Two subtypes of equine influenza virus A/equine-1 (H7N7) and A/equine-2 (H3N8) have been identified. This study was carried out to determine the seroprevalence of equine influenza virus in some provinces of Iran. Blood samples were taken from 290 horses and examined with haemagglutination (HI) test for detection antibodies against to two subtypes: H7N7 and H3N8. According to HI test, antibodies against to H3N8 were detected in 16(5.52%) horses; however, none of them had antibodies against to H7N7. The seroprevalence for H3N8 in the horses in Mazandaran, Hamadan, East Azerbaijan and Kermanshah, was 11.32%, 10.72%, 9.53% and 7.9%, respectively. Statistical analysis showed that there was no significant difference between infection with sex and age of horses. It is concluded that the horses of Iran are infected only with H3N8 and therefore, this should be considered in vaccination to equine influenza virus.

فایل مقاله : [دریافت (2.5 MB)] ‏111 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شمس اسفندآبادی
سردبیر:
دکتر حمدالله مشتاقی
مدیر داخلی:
دکتر حسن نظری