+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
بررسي مقايسه‏اي قابليت انتقال دامنه مؤثر صندلي تراکتورهاي رايج در ايران
عنوان (انگلیسی): Comparative study of seat effective amplitude transmissibility for common tractors in Iran
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
نویسنده: مجيد لشگري ، علی ملکی
کلیدواژه‌ها : انتقال ارتعاش ، مسير پيشروي ، دور موتور ، صندلي تراكتور
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Vibration transmissibility. , Engine speed , Route , Tractor seat
چکیده:

براي جلوگيري از بروز مشکلات عمده در خصوص ايمني و سلامت شغلي رانندگان تراکتور،‏ شناسايي منابع ارتعاش و محدود ساختن دامنه ارتعاشي آن‌ها ضروري است. در اين پژوهش،‏ تعدادي از عوامل مؤثر بر قابليت انتقال دامنه مؤثر صندلي در تراکتورهاي گلدوني 341،‏ مسي‏فرگوسن 285 و جاندير 3140 ارزيابي شدند. فاكتورهاي مورد بررسي شامل مسير حرکت،‏ نسبت‌ دنده و دور موتور بود. آزمايش‌ها به صورت فاكتوريل و بر پايه طرح كامل تصادفي و در سه تكرار انجام شدند. نتايج نشان داد كه سطوح مختلف متغيرهاي مسير حرکت،‏ نسبت دنده و دور موتور براي هر سه تراکتور در سطح احتمال 1% معني‌دار شده‌اند. اين در حالي‏ است كه تغييرات دور موتور در مقايسه با نسبت دنده،‏ روند يكنواخت‌تري در تغييرات قابليت انتقال مؤثر صندلي نشان داد. نوع مسير پيشروي رفتار متفاوتي را در تراكتورهاي مختلف نشان داد به نحوي كه مسير زمين شخم‏خورده در تراكتورهاي گلدوني و جاندير بيشترين مقدار قابليت انتقال مؤثر دامنه صندلي نسبت به دو مسير ديگر (جاده آسفالت و روستايي) را داشتند. ولي در تراكتور مسي‏فرگوسن روند معکوسي مشاهده شد. همچنين بيشترين و كمترين مقدار قابليت انتقال مؤثر دامنه صندلي به ترتيب با 2‎/98% و 6‎/22% مربوط به تراكتورهاي گلدوني و جاندير به ‏دست آمد.

چکیده (انگلیسی):

In order to prevent major problems in terms of occupational health and safety for tractor drivers, identification of vibration sources as well as limitation of their amplitude are necessary. In this study, a number of factors affecting on the Seat Effective Amplitude Transmissibility (SEAT) of three tractors, Goldoni 341, Massey Ferguson 285 and John Deere 3140, were evaluated. The factors were type of route, gear ratios and engine speed. Accordingly, a factorial experiment based on randomized complete block was designed with three replications. The results of this study showed that the levels of type of route, gear ratio and engine speed for all three tractors were significant at the 1% level. However, the changes in engine speed related to gear ratio showed a more even trend in SEAT. The tractors showed different behaviors on the types of route, so that the plowed route in Goldoni and John Deere tractors had the highest value of SEAT in comparison with other routes (paved roads and rural roads). However, the opposite trend was observed in Massey Ferguson. The maximum and minimum range of SEAT with 98.2 and 22.6% for Goldoni and John Deere tractors were achieved, respectively.

فایل مقاله : [دریافت (275.9 kB)] ‏311 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي