+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
تأثير قفل ديفرانسيل بر ميزان لغزش چرخ‌هاي محرك و مصرف سوخت تراكتور در اجراي شخم با گاوآهن برگردان‌دار
عنوان (انگلیسی): Effect of differential lock on driving wheels slip and fuel consumption of tractor during operation of moldboard plow
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
نویسنده: سجاد رستمی ، ابراهیم آقابابایی ، شاهین بشارتی ، بهرام حسین زاده ، مصطفی کیانی
کلیدواژه‌ها : قفل ديفرانسيل ، عمق شخم ، مصرف سوخت ، لغزش چرخ‌ها ، تراكتور
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Wheels slip. , Fuel consumption , Plowing depth , Differential lock , Tractor
چکیده:

اين پژوهش براي بررسي تأثير استفاده از قفل ديفرانسيل بر ميزان لغزش چرخ‌هاي محرک و مصرف سوخت تراکتورهای ITM285 و ITM399 انجام شد. در اين پژوهش،‏ متغيرها شامل عمق شخم (دو سطح 20 و 30 سانتي‌متر) و قفل ديفرانسيل (استفاده و عدم استفاده از قفل ديفرانسيل) بودند. آزمايش‌ها به صورت طرح اسپليت پلات در قالب بلوک‌هاي کامل تصادفي سه تکرار اجرا شد. آزمايش‌ها در شرايط يکسان مزرعه‌اي و در حالت گاورو بودن زمين در مزرعه پژوهشي دانشگاه شهرکرد انجام شد. بررسي فاکتورها با اندازه‌گيري پارامترهاي لغزش چرخ‌هاي محرک،‏ مصرف سوخت تراکتور و زمان طي مسير انجام شد. نتايج نشان داد که استفاده از قفل ديفرانسيل به هنگام شخم با گاوآهن برگردان‌دار درتمامي تراکتورها سبب کاهش سوخت مصرفي و زمان طي مسير شد. استفاده از قفل ديفرانسيل اثر معني‌داري بر لغزش چرخ‌هاي محرک تراکتور داشت،‏ به‌ طوري‌‌ که با استفاده از قفل ديفرانسيل در همه تراکتورها ميانگين ميزان لغزش چرخ‌هاي عقب سمت راست 57‎/15 درصد و لغزش چرخ‌هاي عقب سمت چپ 64‎/25 درصد کمتر شد. همچنين با افزايش عمق شخم ميزان لغزش چرخ‌هاي محرک،‏ مصرف سوخت و زمان طي مسير در همه تراکتورها و در هردو وضعيت قفل ديفرانسيل افزايش يافت.

چکیده (انگلیسی):

This study was aimed to investigate the effect of the differential lock on the drive wheel slip and fuel consumption rates for the three tractors (ITM399 4WD-ITM285 4WD-ITM285 2WD). In this research, the factors were tillage depth at two levels (20 and 30 cm) and differential lock (engaged and not engaged). The experiments were carried out based on factorial experiment in randomized complete block design with three replications separately for each tractor. The experiments were conducted in the same conditions with appropriate soil sitaution at the research field of Shahrekord University. Analysis of factors effects were obtained by measuring the parameters of drive wheels slip, fuel consumption of the tractor and the travelling time. The results showed that the use of differential lock during moldboard plow for all tractors caused to reduce the fuel consumption and the route travel time. The use of differential lock had significant effect on the driving wheel slip of tractor, in such a way by using of differential lock, the average of rear right wheel slip and the rear left wheel slip reduced as 15.57 %and 25.64 respectively. Also, with increasing in plowing depth the driving wheels slip, fuel consumption and the rout travel for all tractors increased in two situations of differential lock.

فایل مقاله : [دریافت (219.7 kB)] ‏291 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي