+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
تأثير پرتودهي گاما بر روي کنترل ميکروبي سه رقم سيب‌درختي
عنوان (انگلیسی): Effect of Gamma Irradiation on Microbial Control of Three Varieties of Apple
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۱)
نویسنده: آیت محمدرزداری ، رحیم ابراهیمی ، مرضیه سیحون
کلیدواژه‌ها : آلودگي ميكروبي ، رقم ، اشعه گاما ، پرتودهي ، سيب
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Microbial Contamination , Gamma Ray , Apple , Variety. , Irradiation
چکیده:

با فرآوری مواد غذایی به روش پرتودهی،‏ میکروارگانیسم‌ها عوامل فساد کنترل شده و کیفیت و ماندگاری مواد غذایی افزایش می‌یابد. سه رقم سيب‌درختي رد دليشز (Red Delicious)‎،‏ گلدن دليشز (Golden Delicious)‎ و گراني اسميت (Granny Smith)‎ از يک باغ در اروميه خريداري شد،‏ سپس تعداد 100 عدد سيب در اندازه متوسط (120 تا 180 گرم) به طور کاملاً تصادفي انتخاب و به مدت يک هفته در سردخانه (4 درجه سانتي‌گراد) نگهداري و در کيسه‌هاي نايلوني استريل،‏ به‌ منظور پرتودهي بسته‌بندي و با دزهاي شاهد،‏ 250،‏ 500،‏ 750 و 1000 گري با اشعه گاما (کبالت 60) پرتودهي شد. سپس براي مدت ‌زمان‌هاي صفر،‏ 60،‏120 و 180 روز در دو شرايط متفاوت انبارماني كه عبارت بود از شرايط انبار با دماي 2±15 درجه سانتي‌گراد با رطوبت نسبي %80 و شرايط يخچالي با دماي 1±3 درجه سانتي‌گراد با رطوبت نسبي %90 نگهداري شدند. در هر دو ماه نمونه‌ها از نظر کل ميكروب‌ها و قارچ‌ها (كپك‌ها و مخمرها) بررسي و با نمونه‌هاي شاهد (پرتو نديده) مقايسه شدند. نتايج حاصل از اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که شرايط مناسب از نظر کنترل ميكروبي در مدت انبارماني شش ماه براي تثبيت كيفيت ارقام سيب دز 750 گري دز بهينه و مناسب در دماي يخچالي به منظور نگهداری است.

چکیده (انگلیسی):

Three varieties of apple namely Red Delicious, Golden Delicious and Granny Smith were purchased from a garden located in Urmia city. Then, 100 aples of medium size (120-180 g) were randomly selected. The samples were put in sterile nylon bags and kept into refrigerator (4 °C) for one week. Afterwards, the samples were irradiated with doses of zero (control level), 250, 500, 750 and 1000 Gy by the use of gamma irradiation (Co60). Therefore, the samples were stored for 0, 60, 120 and 180 days under two conditions: storage condition (15±2 °C temperature and 80% relative humidity) and refrigerator condition (3±1 °C temperature and 90% relative humidity). Every two months, the samples were checked in terms of total microbes and fungi (yeasts and molds) and compared with control (unirradiated) samples. Results of the investigations indicated that the proper conditions in terms of microbial control in order to maintain the quality of apple varieties in 6 months of storage is the dose rate of 750 Gy at 4 °C temperature.

فایل مقاله : [دریافت (211.8 kB)] ‏447 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي