+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
اثر سرعت همزن بر جمعیت میکروبی، ویژگی¬های ماده آبکی موجود در دستگاه بیوگاز نیمه صنعتی و ترکیبات بیوگاز
عنوان (انگلیسی): Effect of mixer speed on slurry characteristics, its microbial community, biogas compounds produced in semi-industrial biogas plant
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
نویسنده: محمود محمودي اشکفتکی ، رحیم ابراهیمی ، عبدالله قاسمی پیربلوطی
کلیدواژه‌ها : ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي ، جمعيت ميكروبي ، همزن ، هضم بي‌هوازي ، تركيبات بيوگاز
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Microbial community , , Physical and chemical parameters , Mixer , Biogas compounds , . , Anaerobic digestion
چکیده:

هدف از اين پژوهش بررسي اثر سرعت همزن بر ترکيبات بيوگاز توليدي در يک دستگاه بيوگاز نيمه‌صنعتي است. بدين منظور از ماده آبکي حاصل از ترکيب 41% کود گاو،‏ 56% فاضلاب شهر و 3% ضايعات آشپزخانه همراه با افزايش %38‎/2 سود و %75‎/3 آب اکسيژنه به عنوان پيش تيمار شيميايي،‏ بيوگاز توليد شد. سپس،‏ اثر دور همزن بررسي شد. نتايج نشان داد که با افزايش دور همزن از rpm60 به rpm100،‏ مقدار متان و منواکسيدکربن توليدي به ترتيب حدود %6‎/6 و %7‎/71 افزايش يافت و مقدار سولفيد هيدروژن و اکسيژن نيز به ترتيب %4 و %5‎/5 کاهش يافت. اين امر ناشي از کاهش بيشتر اکسيژن مورد نياز شيميايي و ذرات فرار کل ماده آبکي در دور rpm100 نسبت به rpm60 به ترتيب به مقدار %6‎/3 و %9‎/3 است که خود به خاطر افزايش جمعيت ميکروب‌هاي بي‌هوازي به مقدار %7‎/3 است. علاوه بر اين،‏ روند کاملاً مشابهي بين توليد متان و جمعيت باکتري‌هاي بي‌هوازي ماده آبکي به دست آمد که مشابه روند کاهش نياز شيميايي اکسيژن محلول و ذرات فرار کل بود.

چکیده (انگلیسی):

the rotation speed from 60rpm to 100rpm, the amounts of CH4 and CO within the biogas The goal of the present study was to study the effect of mixer speed on biogas compounds produced from semi-industrial biogas plant. The biogas was produced with slurry made by combination of 41% cow manure, 56% municipal waste and 3% kitchen waste with adding 2.38% NaOH and 3.75% H2O2 as the chemical pretreatment. Then, the effect of mixer rotation speed on mixing quality of the slurry was linked to the anaerobic microbial communities and some of physical and chemical parameters of the slurry. The results showed that by increasing compound increased by 6.6% and 71.7%, and the amounts of H2S and O2 decreased by 4% and 5.5%, respectively. This observation was due to decrease in the chemical oxygen demand (COD) and total volatile solids (TVS) of the slurry by 3.6% and 3.9%, respectively because of an increase in the anaerobic microbial communities by 3.7%. Furthermore, the same trend existed between the CH4 and anaerobic microbial communities of the slurry that was similar to the COD and TVS decreasing trends.

فایل مقاله : [دریافت (254.9 kB)] ‏309 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي