+ - دوره ۷ ‏(۱۳۹۷)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
مناسبترین روش ذخیره¬سازی انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به عوامل فنی، اقتصادی و زیست محیطی
عنوان (انگلیسی): The most appropriate storage method of solar energy in greenhouse considering technical, economical and environmental factors
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵)
نویسنده: شهرام کیانی ، هوشنگ بهرامی ، مرتضی الماسی ، محمد جواد شیخ داودی
کلیدواژه‌ها : اقتصادی ، زیست محیطی ، انرژی خورشیدی ، تحلیل سلسله مراتبی ، فنی ، گلخانه
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Greenhouse , Environmental , Technical , Analytic hierarchy process (AHP) , Solar energy , Economical
چکیده:

اين پژوهش با هدف يافتن مناسب‌ترين سامانه جذب انرژي خورشيدي براي استفاده در گلخانه انجام شد. براي اين منظور 5 گلخانه هر كدام با مساحت 10 مترمربع در شهرستان ايذه ساخته شد. 5 سامانه مجزا شامل سامانه‌هاي رايج،‏ آبگرمکن خورشيدي،‏ ديوار آبي،‏ بستر سنگي و مواد تغيير فاز دهنده هر کدام در يک واحد گلخانه پياده‌سازي شده و پژوهش در مدت شش ماه انجام گرديد. عوامل فني از جمله ايمني کاربرد،‏ عمرمفيد،‏ قابليت اطمينان،‏ سهولت نگهداري و تعميرات در کنار عوامل اقتصادي و زيست‌محيطي با آزمون دانکن مقايسه شده و در نهايت براي معرفي بهترين سامانه از تحليل سلسه مراتبي استفاده شد. نتايج نشان داد که سامانه آبگرمکن خورشيدي هزينه و جذب انرژي بيشتر و متوسط زمان تعمير کمتري داشته و روش مواد تغيير فاز دهنده کمترين فرکانس خرابي را داشته است. تحليل سلسله مراتبي مناسب‌ترين سامانه را ديوار آبي و پس از آن آبگرمکن خورشيدي مشخص کرد. آبگرمکن خورشيدي اگرچه مصرف سوخت کمتري داشته،‏ اما هزينه بالاتر،‏ خدمات پس از فروش پايين‌تر و فرکانس خرابي و ضريب تکرار حادثه بيشتري از ديوار آبي داشته است. اين روش مي‌تواند با کاهش هزينه‌ها و بهبود خدمات پس از فروش براي استفاده در رتبه نخست قرار گيرد. قرار گرفتن روش سنتي در رتبه آخر نشان مي‌دهد که اين روش مناسب نبوده و در استفاده از آن بايد تجديد نظر شود.

چکیده (انگلیسی):

This research was aimed at finding the most suitable solar energy absorption system for use in greenhouses. For this purpose, 5five greenhouses were built in Izeh township and each one with area of 10m2. Five separate systems were implemented including common system,, solar water heater, water wall, stone bed and phase-change material. The research was conducted during six months. Technical factors including functional safety, useful life, reliability, ease of maintenance and repairs together with economical and environmental factors were investigated and compared by Duncan’s test and finally, the method of Analytic Hierarchy process (AHP) was used to introduce the best system. The result showed that the solar water heater system has higher cost and energy absorption also lower average time to repair and phase-change material method has the least failure frequency. The analytic hierarchy process (AHP) revealed the water wall as the most appropriate system and then the solar water heater. Although solar water heater consumes less fuel but it has more cost, lower sale services, failure frequency and it has repeating accident rate more than water wall. This method can be in the first place by reducing cost and improving after – sale services. Placing the traditional method in the last rank, shows that it was not suitable and its use should be reassessed.

فایل مقاله : [دریافت (270.6 kB)] ‏349 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي