+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۶ ‏(۱۳۹۶)
+ - دوره ۵ ‏(۱۳۹۵)
+ - دوره ۴ ‏(۱۳۹۴)
+ - دوره ۳ ‏(۱۳۹۳)
+ - دوره ۲ ‏(۱۳۹۲)
+ - دوره ۱ ‏(۱۳۹۱)
اثر کود نيتروژن و تراکم کاشت بر خواص فيزيکي و انرژي برشي ساقه سويا
عنوان (انگلیسی): Effect of Nitrogen fertilizer and planting density on physical properties and shear energy of soybean stem
نشریه: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی
شماره: پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی (دوره: ۵، شماره: ۱)
نویسنده: محسن آزادبخت ، احسان قجرجزی ، علی کیاپی
کلیدواژه‌ها : خواص فيزيكي ساقه ، انرژي برشي ساقه سويا ، گرگان 3. ، سويا
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Soybean , Gorgan 3 , Stem Physical properties. , Shear energy of soybean stem
چکیده:

براي بررسي اثر کود نيتروژن و تراکم بوته بر برخي خواص فيزيکي و انرژي برشي ساقه سويا رقم گرگان 3،‏ آزمايشي در سال 92-93 دانشكده كشاورزي دانشگاه گرگان اجرا شد. اين پژوهش داراي دو فاکتور اصلي بود،‏ فاکتور اول مقدار کود نيتروژن بود که در سه سطح (100،‏ 200 و 300 کيلوگرم در هکتار) به خاک اضافه شد و فاکتور دوم تراکم کاشت بود که در سه سطح (100000،‏ 150000 و 200000 بوته بر هکتار) انجام شد. پارامترهاي ارتفاع بوته،‏ قطر ساقه و انرژي برشي اندازه‌گيري شد. تست برش،‏ با سيستم پاندول انجام و رابطه بين انرژي برشي و قطر ساقه بررسي شد. آزمايش‌ها در قالب آزمايش فاکتوريل در طرح بلوک کاملاً تصادفي انجام شد. بر اساس نتايج اين پژوهش بيشترين و کمترين مقدار ارتفاع ساقه 23‎/71 سانتي‌متر و 73‎/50 سانتي‌متر به ترتيب در تراکم 200000 بوته در هکتار و 100000 بوته در هکتار و در کود نيتروژن 300 کيلوگرم در هکتار و 100 کيلوگرم در هکتار به دست آمد. با افزايش کود نيتروژن مصرفي قطر ساقه از 15‎/8 به 6‎/9 ميلي‌متر افزايش و با افزايش تراکم کشت،‏ قطر ساقه از 02‎/11 به 61‎/6 ميلي‌متر کاهش يافت. همچنين با افزايش مقدار کود نيتروژن،‏ انرژي برشي از 49‎/2 به 88‎/2 ژول افزايش يافت. با افزايش تراکم کشت انرژي برشي از 31‎/3 به 022‎/2 ژول کاهش يافت. انرژي برشي با ضريب 28‎/0 با قطر ساقه رابطه مستقيم دارد.

چکیده (انگلیسی):

In order to study the effect of nitrogen fertilizer and planting density on stem physical properties and shear energy of Gorgan-3 variety of soybean, an experiment was conducted in 2013-2014 at field No.1 of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. This study had two main factors, the first factor was the amount of nitrogen fertilizer at three levels (100, 200 and 300 kg ha-1) that was added to the soil and the second factor was plant density at three levels (100000, 150000 and 200000 plant ha-1). Plant height, stem diameter and stem shear energy were measured. Cutting experiment was conducted by pendulum system and then the relationship between shear energy and stem diameter was examined. The experiments were carried out in the form of factorial experiment based on the complete randomized block design. The highest and lowest plant height was 71.23 cm and 50.73 cm respectively wich were respectively acquired with planting density of 200,000 and 100,000 plants per hectare and nitrogen fertilizer amount of 300 kg and 100 kg nitrogen per hectare, respectively. With increasing the nitrogen fertilizer, stem diameter increased from 8.15 to 9.6 mm. And With increasing the planting density, stem diameter decreased from 11.02 to 6.61 mm. With increasing the nitrogen fertilizer, shear energy increased from 2.49 to 2.88 J. And with increasing the coefficient.

فایل مقاله : [دریافت (1.0 MB)] ‏491 دریافت تاكنون
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
سيد حسن طباطبائی
سردبیر:
دکتر رحیم ابراهیمی
مدیر داخلی:
دکتر علي ملكي